دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه

نویسنده

چکیده

سکونت‌گاه‌های دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه آذربایجان مسئله‌ای است که تاکنون منابع منتشرشده درباره محوطه‌های باستانی این منطقه به آن اشاره‌ای نداشته‌اند. البته در پیرامون دریاچه ارومیه شماری از محوطه‌های باستانی عصر نوسنگی وجود دارند که از بررسی و کاوش آنها اطلاعات ارزشمندی منتشر شده است؛ مثل حاجی‌فیروز‌ تپه، یانیق‌‌تپه و اهرنجان‌‌تپه. با این حال، برعکس آنچه تاکنون منتشر شده، داده‌ها و مواد باستان‌‌شناختی مکشوفه از این تپه‌ها معرف تسلسل آثاری از دوره‌های قدیم تا جدید نوسنگی با سفال یعنی حدود 6500 تا 5000 ق. م. است. همچنین امروزه شواهد باستان‌شناختی جدیدی دال بر وجود سکونت‌گاه‌های دوره قدیم نوسنگی با سفال در منطقه مشاهده می‌شود که هم افق جارمو2، گوران2، عبدالحسین2 و تپه سراب در زاگرس شمالی و مرکزی می‌نماید که حدود 7000 تا 6000 ق. م. برای آنها قدمت تعیین شده است. این مقاله اما بر مبنای یافته‌های باستان‌شناختی از اهرنجان‌تپه و قره‌تپه در مقایسه با آثار حاجی‌فیروز با بازنگری مطالعات پیشین، تفسیری جدید از دوره قدیم نوسنگی در منطقه عرضه می‌کند. سرانجام نویسنده بر مبنای یک رهیافت انتشارگرا چنین نتیجه می‌گیرد که محوطه‌های دوران نوسنگی قدیم و جدید منطقه دریاچه ارومیه برآیند و تحت تأثیر توسعه روستانشینی اولیه در زاگرس مرکزی و شمالی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Early Neolithic Period in the Urmia Lake Region

نویسنده [English]

  • Bahram Ajorloo
چکیده [English]

The study of the Early Neolithic period in the Urmia Lake region, in Iranian Azerbaijan, was a problem: none of the studies published so far provides convincing evidence for the Early Neolithic settlements. There are some well-known and well excavated/surveyed Neolithic sites around the Urmia Lake such as Hajji Firuz, Yanik Tepe, and Ahrendjan Tepe. Contrary to what has been posited in the site publications, the materials from these sites date back to both the Early Pottery Neolithic and the Late Neolithic, c. 6500-5000 BC. There is, however, growing evidence for traces of an Early Pottery Neolithic occupation, generally at the same horizon with Jarmo II, Sarab, Guran II and Tepe Abdul- Hosein II in Northern- Central Zagros, c.7000-6000 BC. This paper revisits former studies on the basis of recently studied Ahrendjan- Qara Tepe in comparison to Hajji Firuz tradition. Moreover, it puts forward a new interpretation of the Early Neolithic period in the Urmia Lake region, rather than presenting some new data. In accordance with a diffusionist approach, the author finally concludes that both the Early and Late Neolithic sites of the region were affected by contemporary developments in the Northern-Central Zagros.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neolithization
  • Early Neolithic
  • Late Neolithic
  • The Urmia Lake region
  • Zagros