بازشناسی سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور با تکیه بر یافته‌های باستان‌شناسی

نویسندگان

چکیده

بعد از دارابگرد و اردشیرخوره (گور یا فیروزآباد)، شهر باستانی بیشاپور از اولین شهرها و پایتخت‌های ساسانی است که توسط شاپور ساخته شد. این شهر از جمله معدود شهرهای ایران باستان است که برخی عناصر اصلی آن نسبتاً باقی‌مانده و می‌تواند معرف شهر ایرانی در دوره خود باشد. در کشور ما علی‌رغم تعدد مطالعات باستان‌شناسی، باستان‌شناسیِ شهری که در واقع به بررسی فرآیند شهری و چگونگی شکل‌گیری شهرها و توسعه آنها به ‌عنوان یک محیط انسان‌ساخت می‌نگرد و کارکرد بخش‌های مختلف آن را مورد پژوهش قرار می‌دهد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. معدود مطالعات موجود درباره سازمان فضایی شهر‌های باستانی ایران که توسط معماران یا شهرسازان انجام‌گرفته بیشتر براساس مبانی غیر مستند انجام شده ‌است و با یافته‌های باستان‌شناسی انطباق ندارد. هدف این مقاله معرفی و تحلیل فرآیند شکل‌گیری شهر ساسانی بیشاپور به صورت مستند و براساس یافته‌های ملموس کاوش‌های باستان‌شناسی است که عمدتاً طی سال‌های 1347 تا 1357 انجام شده است. برای دستیابی به این تحلیل از نظریه "سازمان فضایی شهر" بهره گرفته شده که در آن شهر به ‌عنوان یک "کل هدفمند" با شاخص‌های چهارگانه "قلمرو، ساختار، کل‌های کوچک و مرکز" بازشناسی می‌شود. بر این اساس بعد از تحلیل و معرفی شاخص‌های چهارگانه، سازمان فضایی بیشاپور با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی‌ ـ فرهنگی دوره ساسانی و مقایسه مختصر با ویژگی‌های عمومی سازمان فضایی شهر ایرانی- اسلامی، مورد تفسیر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Describing the Spatial Organization of Bishapur City based on Archeological Findings

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Sarfraz
  • Mahmoud Teimoury
چکیده [English]

The ancient city of Bishapour was one of the first cities that were built by Shapour after Darabgard and Ardeshirkhoreh (Gour or Firouzabad).  It is among the few cities from ancient Persia that have partly remained and can therefore be used to introduce the common Persian urban structures of its own time.  There have been few studies over ancient urban structures in Iran which could be used to identify their functions and the way the cities were built and developed. The scarcity of studies on this issue has been despite the fact that there has been considerable academic attention on ancient Persia.  A few studies that architects and scholars of urban development have carried out over the spatial organization of Iran’s ancient cities were mostly based on unreliable documents and were not supported by archeological findings.  The purpose of the present article is to introduce and analyze the process of urban development of the Sassanid city of Bishapour based on available documents as well as the archeological findings obtained from 1958 to 1978.  In order to arrive at a better analysis, the Theory of Urban Spatial Organization was exploited.  The Theory introduces the city as a purposeful entirety with four main elements such as the domain, the structure, the small entireties and the center. Accordingly, after analyzing the above elements in Bishapour, the spatial organization of the city is analyzed by considering the social-cultural conditions in the Sassanid era and a brief comparison is made with the general conditions of the spatial organization of an Iranian-Islamic city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bishapour
  • Ancient city
  • Iranian city
  • Sassanid city
  • Spatial organization of the city
  • Shapour
  • Historical structure