تحلیل قالیچۀ مشاهیر محفوظ در کاخ نیاوران با تأکید بر جایگاه حضرت محمد(ص)و حضرت عیسی(ع) بر اساس آراء جانت ولف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 مربی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه کردستان، ایران.

3 دانشجوی دکتری هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بازتولید وسیع قالی‌هایی به نام مشاهیر با تصاویری ازکاشفان، پیامبران و شاهان در دورة قاجار به عنوان بخش مهمی از تاریخ هنر ایران حائز اهمیت است. درهر بازتولیدی از این قالی‌ها، نسبت به نمونة اولیه، تغییراتی در پیکره‌های ردیف نخست رخ داده است. بر اساس قالیچة محفوظ در کاخ نیاوران به عنوان نمونة مورد مطالعة تغییرات، علاوه بر اضافه‌شدن پادشاهان ایرانی در اطراف زمینة اصلی، شامل اضافه‌شدن تصویر حضرت عیسی(ع) و حذف تصویر حضرت محمد(ص) در ردیف نخست است. لذا این پژوهش به‌دنبال پاسخ به چرایی این امر و چرایی جانشینی تصویر حضرت عیسی(ع) به‌جای پیامبردر قالیچة مشاهیر مذکور است. بنابراین با توجه به هدف پژوهش که تبیین این جانشینی است به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آراء جانت ولف اطلاعات پژوهش تحلیل می‌شود. در جمع‌آوری اطلاعات به روش میدانی و اسنادی، یافته‌های پژوهش نشان داد که قالی مشاهیرکاخ نیاوران، در درون گفتمان‌های باستان‌گرایی، هویت ایرانی و جریان‌های روشنفکرانة عصر قاجار، علی‌رغم وجود و امتداد پیکره‌های اسلامی، با حذف تصویر پیامبر و جانشینی تصویر مسیح، به شکل ضمنی اندیشة برتری مسیحیت را تقویت کرده است. این خود می‌تواند بیانگر آن باشد که نفوذ نهادهای متولی تولید هنر در هر عصری فرم بصری را بر محور ایدئولوژی مورد نظر دستخوش تغییر و مداخله می‌کند و بر لایه‌های پنهان معنایی و عمیق‌تر تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Celebrities Carpet Safeguarded in the Niavaran Palace; Em phasizing on The Position of Prophet Muhammad (pbuh) and Prophet Jesus (pbub) Based on Janet Wolff”s Opinions

نویسندگان [English]

 • Sahel Erfanmanesh 1
 • Hamed Amani 2
 • Zahra Amani 3
1 Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and Bluchestan, Zahedan, Iran
2 Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Lecturer
3 PhD student of Islamic art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The wide reproduction of carpets called Mashaheer (celebrities) with images of explorers,
prophets, and kings in the Qajar period is considered an important part of Iranian art history.
In each reproduction of these carpets, there have been changes in the figures of the first
row compared to the initial carpet. Based on the carpet preserved in the Niavaran Palace as
the case study of the changes, besides the addition of Iranian kings around the main area,
changes include the addition of the image of Jesus (pbuh) and the removal of the image of
Prophet Muhammad (pbuh) in the first row. Therefore, this research tries to answer why
this image of the Prophet (pbuh) was replaced by Jesus (pbuh) on the mentioned celebrity
carpet. According to the purpose of the research, which is to explain this replacement, the
gathered data was analyzed using a descriptive-analytical method, with emphasis on the
opinions of Janet Wolff. After collecting the data through field and documentary studies.
The findings of the research show that the celebrity carpet in Niavaran has implicitly
strengthened the idea of Christianity’s superiority by replacing the image of the Prophet
(pbuh) with the image of Christ (pbuh), within the discourses of archaism, Iranian identity
and the intellectual currents of the Qajar era, and despite the presence and continuation of
Islamic figures. This itself can indicate that the influence of institutions on art production
in any era changes and interferes with the visual form on the axis of the desired ideology
and emphasizes the hidden and deeper layers of meaning.To explain the role Muhammad and Muse in famous carpets
Research method: In order to reach the appropriate answer, the research data, which has been collected by the field and documentary method, has been analyzed in a descriptive and analytical way, emphasizing Wolff's opinions.
Based on Wolff's point of view, it was concluded that the famous carpet of Niavaran Palace is one of the important productions of the Qajar period, which was created within the discourses of antiquarianism and intellectual currents, which is reflected in the diminution of Islam by removing the Prophet. and by substituting the image of Jesus it implicitly points to the superiority of Christianity. In this work, despite the presence of other figures related to Islam such as Omar, there is a kind of anti-Islamic ideology by removing the prophet of the Islamic world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qajar
 • Janet Wolff
 • Celebrities Carpet
 • Holy Muhammad (pbuh)
 • Jesus (pbuh)
 • احمدی، حسین. (1378). لازاریست‌های فرانسوی در ایران؛ بررسی زمینه‌های حضور و عملکرد (1254-1265ه. ق.). تاریخ معاصر ایران، 3(11)، 41-68.

  • اکبری، محمدعلی. (1375). رویکرد غربگرایان به نوسازی ایران (بررسی دیدگاه‌های روزنامة کاوه). تهران: سروش.
  • ایمانی، الهه؛ طاووسی، محمد؛ چیت‌سازان، امیرحسین و شیخ مهدی، علی. (1394). گفتمان باستان‌گرایی در نقوش قالی‌های تصویری دورة قاجار. گلجام، 11 (28)، 23-38.
  • بیگدلو، رضا. (1380). باستان‌گرایی در تاریخ معاصر ایران. تهران: مرکز.
  • دادگر، لیلا. (1380). فرش ایران (مجموعه‌ای از موزة فرش). تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، موزة فرش ایران.
  • مفتون دنبلی، عبدالرزاق. بن نجفقلی (1383). مآثرالسلطانیه(تاریخ جنگ­های ایران و روس) به ضمیمه جنگ‌های دورة دوم، از تاریخ ذوالقرنین. تهران:مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
  • رامین، علی. (1387). مبانی جامعه‌شناسی هنر. تهران: نی.
  • طرفداری، علی‌محمد. (1397). ملی­‌گرایی، تاریخ‌نگاری و شکل‌گیری هویت ملی نوین در ایران. تهران: امیرکبیر.
  • غفاری، ابوالحسن. (1368). تاریخ روابط ایران و فرانسه از ترور ناصرالدین‌شاه تا جنگ جهانی اول (1333-1313ه. ق.). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  • کشاورز افشار، مهدی. (1394). تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیر آن بر فرش ایران. گلجام، 11(27)، 5-21.
  • مهدوی، عبدالرضا هوشنگ. (1364). تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفوی تا پایان جنگ جهانی دوم(1500-1945). تهران: امیرکبیر.

  میرانی، ابراهیم. (بی‌تا). ناسیونالیسم و جنبش مشروطیت. ایران: بی‌جا.

  • ولف، جانت. (1367). تولید اجتماعی هنر (ترجمة نیره توکلی)، تهران: مرکز.

   

  • Lassikova, G.V. (2006). Images in Iranian carpet making: from ornament to portrait” in Figurative carpets and qalamkars of Muslim Orient. Exhibition catalogue (Moscow, State Museum of Oriental Art, 2006), pages 9-73.