مستندسازی تحولات پل شهرستان، کهن ترین پل اصفهان بر پایۀ اسناد توصیفی و تصویری با بهره‌گیری از واقعیت افزوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مرمت میراث شهری، گروه مرمت بنا و بافت‌های تاریخی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

تکنولوژی واقعیت افزوده امکانات بسیاری در اختیار پژوهشگران قرارداده است. این تکنولوژی در جهت بازنمایی و مستندسازی کالبد بناهای تاریخی که از بین رفته‌اند و یا کالبد گذشتة خود را از دست داده‌اند، به کار گرفته شده است. پل شهرستان؛ کهن‌ترین پل اصفهان، از گذشته تا کنون تغییرات قابل توجهی در کالبد و کارکرد خود داشته است. با استفاده از واقعیت افزوده می‌توان کالبد اصیل این بنا را برای بازدیدکنندگان آشکار کرد. این روش همچنین می‌تواند گردشگران را با روند تحول پل از گذشته تا کنون آشنا سازد. این پژوهش برای نخستین بار، با بازخوانی اسناد توصیفی (متنی) و تصویری که از گذشته باقی مانده است، کالبد و کارکردهای گوناگون پل شهرستان را آشکار ساخته است. از سوی دیگر، مکان‌یابی بناهای شاخص پیرامون پل نیز مد نظر این پژوهش بوده است. تحقیق بر پایة داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی بنا نهاده شده است. ابتدا مطالعة اسناد توصیفی و بازخوانی اسناد تصویری و سپس بازآفرینی مدل ساختار اصیل بنا بر اساس آن انجام شده است. مدل سه‌بعدی خطی  پل در سایت با بهره‌گیری از گونة کمتراستفاده‌شدة تکنولوژی واقعیت افزوده نیز انجام گرفته است. تحلیل اسناد گوناگون آشکار ساخت، کالبد اصلی پل در بخش دهانه‌ها کمتر دچار تغییر شده است. عمدة تغییرها در کالبد گمرک‌خانه و بناهای امتداد آن و کاربری پل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documentation of the Changes of Shahrestan, the Oldest Bridge in Isfahan, Based on Descriptive and Visual Documents, Using Augmented Reality Technology

نویسندگان [English]

 • Neda Sadat Abdellahi 1
 • Nima Valibeig 2
1 Master of Urban Heritage Conservation, Department of Architectural & Urban Conservation, Faculty of Architectural & Urban Planning, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architectural & Urban Conservation, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Augmented reality technology (AR) has provided many opportunities for researchers. AR has been used to reconstruct historical buildings that have been destroyed or have lost their original forms. Shahrestan Bridge, the oldest bridge in Isfahan, Iran, has had substantial changes in its form and function over the years. AR can reveal the original form of this building to visitors. This method can also acquaint visitors with the changes in the bridge over time. Purpose of the study: This study reveals the original form and function of this bridge by analyzing the available descriptive and visual historical documents for the first time. Also, identifying the locations of the main buildings around the bridge have been considered in this study. This article is based on library research and field study. First, descriptive documents were studied and visual documents were scrutinized, and then the 3D model was recreated based on the documents.  We have represented the original form of the bridge and designed an AR apparatus for displaying it to the general public on site. We have also identified the location of the architecture surrounding the bridge. Our study revealed that the arched spans of the bridge have gone through very few changes while the customs house and buildings near it have gone through major changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Augmented Reality
 • Representation
 • Documentation
 • Shahrestan Bridge
 • Descriptive and Visual Documents
 • آصف، محمدهاشم. (1348). رستم التواریخ (تصحیح قاسم بیک‌زاده). تهران: چاپخانه تابان.

  • ابوالفداء، اسماعیل‌بن‌علی. (1392). تقویم البلدان (ترجمة عبدالعلی‌بن‌محمد بیرجندی). تهران: موزه و مرکز اسناد.
  • ابونعیم اصفهانى، حافظ. (1377). تاریخ أصبهان (ذکر أخبار أصبهان) (ترجمة نورالله کسائی). تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  • اصفهانی، محمدمهدی بن محمدرضا. (1368). نصف جهان فی تعریف الاصفهان (تصحیح منوچهر ستوده). تهران: امیرکبیر.
  • جعفری زند، علیرضا و سارا ذبیحی فرد. (1381). اصفهان پیش از اسلام، دورة ساسانی. تهران: آن.
  • جواهر کلام، علی. (1349). زنده رود؛ جغرافیای تاریخی اصفهان و جلفا. تهران: ابن سینا.
  • رجایی، عبدالمهدی. (1393). اصفهان از نگاه اخگر (تصحیح رضوان پورعصار، شهناز خواجه، مریم قانونی و علیرضا مساح). اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
  • رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم. (1352). آثار ملی اصفهان. تهران: انجمن آثار ملی.
  • ظل‌السلطان، مسعود میرزا. (1361). خاطرات ظل السلطان. تهران: دنیای کتاب.
  • عمادالدین کاتب، محمد بن محمد. (1383). تاریخ دوله آل سلجوق. بیروت: دار الکتب العلمیه.
  • کاشانی، انوشیروان بن خالد محمد. (1356). تاریخ دولت آل سلجوق یا زبده النصره و نخبه العصره (تصحیح محمد حسین جلیلی). تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
  • مافروخی اصفهانی، مفضل بن سعد. (1328). ترجمة محاسن اصفهان (تصحیح عباس اقبال، ترجمة حسین بن محمد بن ابی الرضا آوی). تهران: شرکت سهامی چاپ.
  • مستوفی، محمدمحسن. (1375). زبدة التواریخ (تصحیح بهروز گودرزی). تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
  • میرفتاح، علی‌اصغر. (1395). سی‌وچهار مقالة باستان‌شناسی و معماری: مقالات دکتر علی‌اصغر میرفتاح. تهران: عمارت پارس.
  • ولی‌بیگ، نیما و کورنگی، نگار. (1398). بازخوانی سردر خورشید در میدان نقش جهان بر اساس اسناد توصیفی-تاریخی و تصویری. باغ نظر، 16(73)، 41-52.
  • ولی‌بیگ، نیما و سلیمانی مقدم، پرگل. (1397) بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان (تالار طویله) بر پایة اسناد. پژوهشنامة تاریخ تمدن اسلامی، 51(1)، 141-161.
  • هنرفر، لطف الله. (1350). گنجینة آثار تاریخی اصفهان. اصفهان: کتابفروشی ثقفی.
  • هولتسر، ارنست. (1355). ایران در یکصد و سیزده سال پیش (ترجمة محمد عاصمی). تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
  • همایونی، رویا و ولی‌بیگ، نیما. (1400). بازخوانی کالبد باغ هزارجریب بر پایة مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی-تصویری و میدانی. منظر، 13(57)، 6-21.
  • یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله. (1380). معجم‌البلدان. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).

   

  • Boboc, G., Mihai Duguleană, R., Voinea, G., Postelnicu, C., Popovici, D., Carrozzino, M. (2019). Mobile Augmented Reality for Cultural Heritage: Following the Footsteps of Ovid among Different Locations in Europe. Sustainability, 11(4), 1167.
  • Blunt, W. (1966). Isfahan, pearl of Persia. New York: Stein and Day.
  • Brusaporci, S. & Maiezza, P. (2021). Smart Architectural and Urban Heritage: An Applied Reflection. Retrieved June 2, 2021 from
  • Bruyn, C. (1737). TRAVELS INTO MUSCOVY, PERSIA, And Part of the East-Indies. London: Printed for A. Bettesworth and C. Hitch.
  • Cranmer, E. E., Tom Dieck, M. C. & Fountoulaki, P. (2020). Exploring the value of augmented reality for tourism. Tourism Management Perspectives, (35), 100672.
  • Chardin, J. (1927). Sir John Chardin’s Travels in Persia. London: Argonaut Press.
  • Corps, R. (2017). A Brief History of Augmented Reality. Retrieved June 27, 2018, from http://adsreality.com/history-of-augmented-reality-infographic/
  • Curzon, G. (2016). Persia and the Persian Question. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Dieulafoy, J. (1887). La Perse, la Chaldée et la Susiane. Paris: Hachette.
  • Flandin, E. & Coste, P. (1854). Voyage en Perse. Paris: Gide et J. Baudry.
  • Flavián, C., Ibáñez-Sánchez, S., & Orús, C. (2019). The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience. Journal of Business Research, (100), 547-560.
  • Gilanentz, P. (1959). The chronicle of Petros di Sarkis Gilanentz. Lisbon: Fundacao Calouste Gulbenkian.
  • Gres, Yv. (1973). La Belle Brelandière; ambassadeur en Perse. Paris: Société Continentale D’éditions Moderne Illustrées.
  • Guy, L. S. (2011). The Lands of the Eastern Caliphate. Fairford: Cosimo Classics.
  • Graziano, T. & Privitera, D. (2020). Cultural heritage, tourist attractiveness and augmented reality: insights from Italy. Journal of Heritage Tourism, 15(6), 666-679.
  • Han, D. D., Tom Dieck, M. C. & Jung, T. (2019). Augmented Reality Smart Glasses (ARSG) visitor adoption in cultural tourism. Leisure Studies, 38 (5), 618-633.
  • Jung, K., Nguyen, V., Yoo, S.-C., Kim, S., Park, S., & Currie, M. (2020). PalmitoAR: The Last Battle of the U.S. Civil War Reenacted Using Augmented Reality. ISPRS Int. J. Geo-Inf, 9(2), 75.
  • Liestøl, G., Elpida, H. (2020). Quasi–Mixed Reality in Digital Cultural Heritage. Combining 3D Reconstructions with Real Structures on Location—The Case of Ancient Phalasarna. Springer Nature Switzerland, 423-432.
  • Lockhart, L. (2009). The Fall of the Safavi dynasty and the Afghan occupation of Persia. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Merchán, M. J., Merchán, P., & Pérez, E. (2021). Good Practices in the Use of Augmented Reality for the Dissemination of Architectural Heritage of Rural Areas. Appl. Sci., 11(5), 2055.
  • Ouseley, W. (2004). Travels in Various Countries of the East. New York: Elibron Classics.
  • Panou, C., Lemon, R., Despoina, D., & Katerina, M. (2018). An Architecture for Mobile Outdoors Augmented Reality for Cultural Heritage. International Journal of Geo-Information, 7(12), 463.
  • Petrucco, C., & Agostini , D. (2016). TEACHING OUR CULTURAL HERITAGE USING MOBILE AUGMENTED REALITY. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 12(3), 115-128.
  • Redweik, P., Cláudiob, A. P., Carmob, M. B., Naranjoc, J. M., & Sanjoséc, J. J. (2017). Digital preservation of cultural and scientific heritage: involving university students to raise awareness of its importance. Virtual Archaeology Review, 8(16), 22-34.
  • Richards, F. (1931). A Persian Journey. London: Jonathan Cape.
  • Tavernier, J. B. (1678). The Six Voyages of Jean Baptiste Tavernier. London: Printed for R.L. and M.P.
  • Wang, D., Xiang, Z., & R. Fesenmaier, D. (2016). Smartphone Use in Everyday Life and Travel. Journal of Travel Research, 55 (1), 52-63.