بازخوانی تقابل سنت و مدرنیسم در مساجد پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای معماری، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

چکیده

بدون شک مساجد مهمترین جلوة معماری مذهبی جهان اسلام بوده است. اسلام اندکی پس از ظهور، در بسیاری کشورها پذیرفته شد و همة عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار داد. شبه‌قارة هند از جمله جوامعی بود که با حضور مسلمانان به‌شدت تحت تأثیر اسلام قرار گرفته و معماری آن دچار تغییراتی شد. هدف از این پژوهش بررسی ساختار مساجد سنتی و معاصر پاکستان از نقطه‌نظر گونه‌شناسی و در راستای پاسخگویی به این سؤال است که مساجد سنتی و معاصر پاکستان چه نوع گونه‌شناسی داشته و برخورد سنت و مدرنیست در آن‌ها به چه صورت نمود یافته است؟ در این راستا، این پژوهش در ابتدا با استناد به اسناد کتابخانه‌ای در بخش مساجد سنتی، به بررسی پنج نمونه‌ شامل پنج مسجد مهم پاکستان که نماینده‌ای از هر یک سبک‌ها هستند پرداخته و در بخش معاصر نیز تعداد پنج نمونه از مساجد معاصر انتخاب و ویژگی‌های آن‌ها استخراج شده است. سپس با بررسی تحلیلی-توصیفی هر یک از نمونه‌های موردی، ویژگی‌های هر سبک ارائه شده است و در نهایت از طریق مقایسة تطبیقی به بررسی سنت و مدرنیسم در مساجد این کشور پرداخته شده است. در نهایت نتایج نشان داد معماری مساجد پاکستان در گذر از سنت به مدرنیسم دستخوش تغییرات بسیاری شده و سبک معماری مساجد آن به دلیل تغییراتی که در نگرش و نحوة تأثیرپذیری معماران آن‌ها از معماری غرب اتفاق افتاد، دگرگون شده است. مساجد سنتی این کشور را می‌توان در دو گونة شبستانی حیاط‌دار و چهارایوانی و مساجد معاصر آن را در چهار نوع فرم‌گرا، ناب‌گرا، التقاطی و محلی تقسیم‌بندی کرد. در نهایت به‌نظر می‌رسد معماران معاصر پاکستان، در اکثر موارد به دنبال خوانش جدیدی از عناصر معماری مساجد سنتی در دنیای مدرن هستند اما در اغلب این موارد، به توفیقی در این زمینه دست نیافته‌اند و در بیشتر موارد، معماری آن‌ها منجر به جدایی کامل سنت از مدرنیسم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tradition Vs Modernity in the Mosques of Pakistan Revisited

نویسنده [English]

 • Maryam Majidi
Ph.D. in Architecture, Department of Architecture, South Branch, Islamic Azad University, NAZAR Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Mosques unquestionably reflect the most significant aspect of religious architecture in the Islamic world. Shortly after the emergence of Islam, it was quickly embraced by numerous nations and had a profound impact on every aspect of people’s social and private lives. After the presence of Muslims, the Indian subcontinent was among the communities that were strongly influenced by Islam and its architecture changed. The purpose of this study is to examine the structure of traditional and contemporary mosques in Pakistan from a typological perspective to answer the following questions: a) what is the typology of traditional and contemporary mosques in Pakistan? b) How do traditional and modern architectural styles manifest themselves in the mosques? For this purpose, based on bibliographic resources, traditional mosques were identified and then five important mosques in Pakistan reflecting different traditional styles were selected. Similarly, five contemporary mosques and their characteristics were studied. Then, using an analytical-descriptive method, each case study was scrutinized, and the characteristics of each style were presented. Finally, through a comparative study, the features of traditionalism and modernism in the mosques of this country were investigated. The results showed that the architecture of Pakistani mosques underwent many changes in the transition from traditionalism to modernism, and the architectural styles of their mosques were subject to changes since the attitude and way of thinking of their architects were influenced by Western architecture. The traditional mosques of this country have two types of courtyards: a Shabestan with a courtyard and a four-iwan courtyard. Its modern mosques are of four types: formalist, purist, eclectic, and local. Moreover, it seems that contemporary Pakistani architects seek a new interpretation of the architectural elements of traditional mosques in the modern world. However, in most cases, they have not succeeded in this area and their architecture has completely separated tradition from modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tradition and Modernity
 • Traditional Mosques
 • Contemporary Mosques
 • Pakistan
 • پروین، حسن. (1376). مساجد شبه‌قارة هند. هنر و معماری، (33)، 186-221.

  • پورجعفر، محمدرضا. (1381). توجه به معیارهای طراحی شهری و معماری در مساجد قدیمی: مورد مطالعه مسجد جامع دهلی. فرهنگ و هنر، (1)، 75-90.
  • پورجعفر، محمدرضا؛ امیرخانی، آرین و لیلیان، محمدرضا. (1391). معماری مساجد مدرن و معاصر آسیا، اروپا، امریکا، آفریقا و اقیانوسیه. تهران: نشر طحان.
  • جغتایی، عبدالله و فاروقی، محمدیوسف. (1351). آثار معماری اسلامی در پاکستان باختری. هلال، (123)، 41-50.
  • حاج سید جوادی، کمال. (1390). بررسی تأثیر سبک معماری و مناسبات فرهنگی و هنری ایرانی در ساخت بقعة خراسان لاهور. کیمیای هنر، 1(1)، 27-37.
  • حاجیان‌پور، حمید و طاهری، الهام. (1392). نقش مساجد هند در اسلام‌پذیری و معماری هندیان. پارسه، 13(21)، 1-22.
  • حسن‌الدین خان. (1376). مساجد معاصر (ترجمة فرزان سجودی). هنر و معماری، (33)، 332-363.
  • فتحی، احسان و رضازاده طامه، قاسم. (1376). مسجد در عصر حاضر. هنر و معماری، (33)، 374-391.
  • کخ، ابا. (1373). معماری هند در دورة گورکانیان (ترجمة حسین سلطان‌زاده). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • موسوی، سیدمرتضی. (1344). فن معماری در زمان امپراطوری تیموریان هند و پاکستان. وحید، (22)، 53-63.
  • مهدوی‌نژاد، محمدجواد؛ مشایخی، محمد و بهرامی، منیره. (1393). الگوی طراحی مسجد در معماری معاصر. پژوهش‌های معماری اسلامی، 2(5)، 1-15.
  •  
  • Cansever, T. (2007). Kubbeyi Yere Koymamak. Istanbul: Timaş Yayınları.
  • Crystal, D. (2006). The Penguin Encylopedia. USA: Penguin Group.
  • Durmuş, S. (2009). A Deconstructionist Reading in Religious Spaces: Shah Faisal Mosque (Unpublished Master’s Thesis). Department of Architecture, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
  • Grube, J., Dickie, J., Grabar, O., Sims, E., Lewcock, R., Jones, D., Petherbridge, G.T. (1995). Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning. London: Thumes & Hudson.
  • Gur, S. O. & Durmus, S. (2012). Deconstruction as a Mechanism of Creativity and its Reflections on Islamic Architecture. Architetoni, 1, 32-45.
  • Koch, E. (1982). The baluster column: An European motif in Moghul architecture and its meaninn, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 45, 251-262.
  • Koch, E. (1991). Moghul Architecture: An Outline of Its History and Development. Oxford: Oxford University Press.
  • Koch, E. (1991). The Mughal Architecture. Munich: Prestel Verlag.
  • Mumtaz, K.K. (1985). Architecture in Pakistan (J. Shaw Ed.). Singapore: Concept Media.
  • Nath, R. (1982). History of Mughal Architecture: Babur & Humayun. Vol.1, Delhi: Abhinav Publishers.
  • Naz, N. (2005). Contribution of Turkish Architects to the National Architecture of Pakistan: Vedat Dalokay. METU JFA, 22(2), 51-77.
  • Pestersen, A. (1996). Dictionary of Islamic Architecture. New York: Routledge.