تأملی بر نمودهای قدرت در بازنمایی باغ‌های آشوری و نئوآشوری با تکیه بر کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌هایی از قرن 12 تا 7 ق.م

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدۀ معماری، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

با بررسی نقش مؤلفه‌های فرهنگی و جریان‌های فکری در شکل‌گیری ویژگی‌های کالبدی و عملکردی باغ -در یک بستر جغرافیایی- می‌توان به تصویری جامع‌تر از فرهنگ مردمان سازندۀ آن پی برد. نقش مؤلفۀ قدرت در شکل‌گیری تمدن آشوری و نئوآشوری به گونه‌ای است که حکمرانان از نیمۀ دوم قرن هشتم ق.م. در نقش‌برجسته‌ها، از نمایش باغ به‌عنوان رسانه و ابزار نمایش قدرت سلطنتی بر روی دیوارهای قصرهایشان استفاده می‌کنند. ارتباط میان قدرت به‌عنوان یکی از علل شکل‌گیری باغ‌های سلطنتی (چرایی) و نحوۀ نمایش آنها در بازنمایی‌های باغ (چگونگی)، اطلاعاتی از ویژگی‌های کالبدی و عملکردی خاص باغ در این دورۀ تاریخی ارائه می‌دهد. این نگرش نقش‌برجسته‌هایی با محوریت باغ را به مثابۀ بیانیه‌ای امپریالیستی و سیاسی مورد توجه قرار داده و «قدرت» را به‌عنوان یک اصل فرهنگی در تمدن آشوری و نئوآشوری مطرح می‌سازد.
هدف از نوشتار حاضر بررسی الگوی کلی باغ‌های سلطنتی آشوری و نئوآشوری با تأکید بر ابعاد سیاسی آن است. چگونگی بروز این مسئله در باغسازی منطقۀ بین‌النهرین به شکل نمایش قدرت شاهانه در بازنمایی‌هایی از باغ دیده می‌شود که تاکنون به صورت جامع و با تأکید بر همۀ ابعاد آن، در قالب پژوهشی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.
روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی و از نوع تاریخی و تحلیل محتوا بوده و جمع‌آوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای با استناد به منابع اطلاعاتی دسته اول نقش‌برجسته‌ها، کتیبه‌ها و متون ادبی آشوری و منابع دسته دوم مقالات و کتب در دسترس صورت گرفته است.
بازنمایی باغ سلطنتی به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی-فرهنگی در نقش‌برجسته‌های آشوری و نئوآشوری، با هدف نمایش قدرت عمرانی و نظامی شاه و القای قدرت فرازمینی وی صورت گرفته است. این مسئله نشانگر تمرکز بر مؤلفۀ قدرت به‌عنوان زمینۀ اصلی بازنمایی باغ است که در سه سطح با بازآفرینی عمل خلقت در ساخت باغ، منظره‌پردازی طراحی‌شده و مصنوعی و نمایش اجزاء و عناصر غیربومی بر ایدئولوژی و باور فرهنگی قدرت خداگونه و مقبولیت سیاسی شاه تأکید دارد. چنین شکلی از بازنمایی، الگوی کلی باغ سلطنتی را فراتر از هندسۀ واحد و کالبدگرایی، در قالب کیفیات مشترکی نظیر جنبۀ آیینی و تشریفاتی، تصنع و خرق عادت و جنبۀ تقلیدی و نمایشی به تصویر می‌کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Manifestations of Power in the Representation of Assyrian and Neo-Assyrian Gardens on the Basis of Inscriptions and Friezes from the 12th Century to the 7th Century BC

نویسندگان [English]

  • Hamide Abarghouei Fard 1
  • Parichehr Saboonchi 1
  • Heshmatollah Motedayen 2
1 Ph.D Candidate in Landscape Architecture, Faculty of Architcute, University of Theran, Iran.
2 Associate professor, Faculty of Architcute, University of Theran, Iran.
چکیده [English]

By reviewing the role of cultural components and currents of thoughts in the formation of physical and functional specifications of the garden – in a geographical context –, we can acquire a more comprehensive image of the culture of the people who have constructed them. The role of the power component in the formation of the Assyrian and neo-Assyrian civilization is manifested in the usage of friezes in gardens as a tool for presenting the royal power on the walls of their palaces. The relationship between power as a cause of formation of royal gardens (the “why” of it) and their presentation in the representation of the garden (the “how” of it) is indicative of the specific functional and physical traits of the garden in this era of our history. This view considers garden-centered friezes as imperialistic and political statement and promotes “power” as a cultural principle in the Assyrian and neo-Assyrian civilization.  The present study aims to review the overall pattern of Assyrian and neo-Assyrian royal gardens with an emphasis on its political dimensions. Manifestation of such issue in the construction of the gardens of the Mesopotamia region, as a representation of the royal power in the representation of the gardens has yet to be studied in a comprehensive way in the form of an independent research with an emphasis on all its dimensions. The method of the present study is a qualitative historic analysis of content and the required information has been collected using a library method by referring to accessible primary information resources such as friezes, inscriptions and Assyrian literary texts and secondary information resources and available books. Representation of the royal garden as a natural-cultural phenomenon in the Assyrian and neo-Assyrian friezes has been done with the purpose of showing the civil and the military power of the king and implying his supernatural and extraterrestrial power. This is an indication of the focus on the power factor as a main field of garden’s representation which emphasizes three levels, namely representation of the act of creation in the construction of the garden, designed and artificial landscaping and presentation of non-local components and elements and their impact on the ideology and cultural belief regarding the god-like power of the king and his political acceptability and qualification. Such a form of representation illustrates an overall pattern of the royal garden beyond mere geometry and anatomy, in the form of common qualities such as its ritual-related and ceremonial aspect, artificiality and extraordinary innovation and its imitative and illustrative aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assyrian construction of garden
  • Mesopotamian civilization
  • garden-power
  • inscriptions
  • garden representation
 اسدپور، علی. (1397). پدیدارشناسی باغ در آثار و نقش برجسته‌های آشوری؛ مفاهیم و گونه‌ها، باغ نظر، 15(60)،51-62.

• Amrhein, A. (2015). Neo-Assyrian gardens: a spectrum of artificiality, sacrality and accessibility, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, (35), 91-114.
• Assénat, M. (2018). Les jardins de l’Hevsel, paradis intranquilles. Istanbul: Institut français d’études anatoliennes.
• Bagg, A. M. (2000). Assyrische Wasserbauten: Landwirtschaftliche Wasserbauten im Kernland Assyriens zwischen der 2. Halfte des 2. Und der 1. Halfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Baghdader Forschungen 24. Mainz am Rhein: von Zabern. Information used by Wilkinson et al.
• Bagg, A. M. (2000). Irrigation in Northern Mesopotamia: water for the Assyrian capitals (12th-7th centuries BC). Irrigation and Drainage Systems, (14), 301-324.
• Besnier, M. (2000). Les jardins urbains du Proche-Orient antique. Histoire Urbaine, (1), 25-45.
• Bowe, P. (2017). The early development of garden making c. 3000–c. 2000 BCE, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 37(3),24-34 .
• Crosby, A. W. (2004). Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900– 1900. Cambridge: Cambridge University Press
• Dalley, S. (1993). Ancient Mesopotamian Gardens and the Identification of the Hanging Gardens of Babylon Resolved, Garden History, 21(1),1-13.
• Dalley, S. M. & Oleson, J.P. (2003). Sennacherib, Archimedes, and the Water Screw: The Context of Invention in the Ancient World. Technology and Culture, (44),1-26.
• Dalley, S. (2013). The Mystery of the Hanging Gardens of Babylon, An Elusive World Wonder Traced, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
• Foster, K. P. (1998). Gardens of Eden: Exotic flora and fauna in the ancient Near East. Transformations of Middle Eastern Natural Environments: Legacies and Lessons, (103), 320.
• Foster, K. P. (1998-1999). The earliest zoos and gardens. Scientific American, 281(1), 64-71.
• Foster, K. P. (2004). The hanging gardens of Nineveh. Iraq, 66, 207-220.
• Galter, H. D. (1989). Paradies und Palmentod-okologische Aspekte im weltbid der assyrischen kinige, Grazer morgenlandisch Studien, (2), 241.
• Hunt, A. M. W. (2015). Power and Prestige: The Neo-Assyrian Imperial Landscape. Palace Ware across the Neo-Assyrian Imperial Landscape; Social Value and Semiotic Meaning. Leiden: Brill.
• Hunt, J. D. (2000). Greater Perfections: The Practice of Garden Theory. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
• Leick, G. (1994). Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature. London: Littlewood.
• Maggie, R. (1941). Le Paysage dans l’art de la Mésopotamie ancienne. Syria, 22(2), 137-154.
• Mieroop, M. (2007). A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 B C, Second Edition, Oxford: Blackwell Publishing.
• Novák, M. (2002). ‘The Artificial Paradise: Programme and Ideology of Royal Gardens’, Sex and Gender in the Ancient near East: Proceedings of the 47th Rencontre Assyriologique Internationale, Helsinki, July 2-6, 200, edited by Simo Parpola and Robert Whiting. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2002, 443-460.
• Oppenheim, A. L. (1965). Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization. Rev. ed. Chicago: University of Chicago 1965 “On Royal Gardens in Mesopotamia”, Journal of Near eastern Studies, (24), 328- 333.
• Parpola, S. (1987). The Correspondence of Sargon II, Part 1, Letters from Assyria and the West, State Archives of Assyria V, Helsinki: Helsinki University Press.
• Patrick, D. (2016). The Imperial Gardens of Mesopotamia: Landscapes of Power. Retrieved from www.academia.edu.
• Pollock, S. (1999). Ancient mesopotomia, the eden that never was. Londen: Cambridge University Press.
• Pratt, M. L. (2008). Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. New York: Routledge.
• Rivaroli, M. (2004). Nineveh: From Ideology to Topography. Iraq, Vol. 66, Nineveh. Papers of the 49th Rencontre Assyriologique Internationale, edited by D. Collon and A. George, London: British School of Archaeology in IraqJuly 7-11.
• Stevenson, D. W. W. (1992). A Proposal for the Irrigation of the Hanging Gardens of Babylon. Iraq, (54), 35-55.
• Stronach, D. (1990). The Garden as a Political Statement: Some Case Studies from the Near East in the First Millennium BC, Bulletin of the Asia Institute, New Series (4), 171-180.
• Stronach D. & Lumsden, S. (1992). ‘UC Berkeley’s Excavations at Nineveh’, The Biblical Archaeologist, (55), 4- 228.
• Tamburrino, A. (2010). Water Technology in Ancient Mesopotamia. In: Mays L. (eds) Ancient Water Technologies. London: Springer, 29-51.
• Thomason, A. K. (2001). Representations of the North Syrian Landscape in Neo-Assyrian Art. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, (323), 63-96.
• Thomason, A. K. (2005). Luxury and Legitimation: Royal Collecting in Ancient Mesopotamia. Aldershot, Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
• Thompson, R. C. (1949). A Dictionary of Assyrian Botany. London: British Academy.
• Turner, T. (2005). Garden history: Philosophy and design 2000 BC–2000 AD. London: Routledge.
• Van Leeuwen, R. (2007). Cosmos, Temple, House: building and wisdom in Mesopotamia and Israel, edited by r. J. Clifford, Wisdom Literature in Mesopotamia and Israel, 67-90.
• Widengren, G. (1951). The King and the Tree of Life in Ancient Near East Religion: (King and Saviour IV) Uppsala: Lundquist.
• Winter, I. J. (1993).“‘Feat of Kingship’ A Wonder to Behold” The Palace as a construction in the Ancient Near east. Ares Orientalis, (23), 27-55.
• Wiseman, D. J. (1984). ‘Palace and Temple Gardens in the Ancient Near East’, Monarchies and Socio- Religious Traditions in the Ancient Near East (Papers Read at the 31st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa). Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan, 1, edited by Takahito Mikasa. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
• Wyatt, N. (2014). A royal garden: The ideology of Eden. Scandinavian journal of the Old Testament, 28(1), 1-35.