تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری شهرسازی

چکیده

درک و فهم هر جامعه از مفهوم عدالت در گذر زمان تغییراتی را تجربه می کند و این امر احتمالاً به تفاوت هایی در نظام های اجتماعی و در نتیجه، در نظام های فضایی و کالبدی شهرها می انجامد. مطالعه حاضر به تعبیر فلسفی و اجتماعی عدالت در جامعه هند توجه دارد و به تغییراتی که در تعریف عدالت در ادوار مختلف در این جامعه پدید آمده می پردازد و نهایتاً به این نکته اشاره می کند که هر درک از عدالت چگونه در شک لگیری و توسعه سکونتگاه های انسانی در این جامعه منجر می شود . بدین منظور ، این مطالعه با استناد پنج نمونه موردی )شهرهای جیپور، ادیپور، شاندیگار، گاندی نگر و احمدآباد( ، به بررسی ادوار مختلف تحول اندیشة عدالت در کشور هند و نمودهای فضایی- کالبدی آن در سکونتگا ههای جمعی می پردازد . یافته های تحقیق نشان می دهد که تعریف عدالت در جامعه هندی در سه مرحله از عدالت « به معنای نابرابری کاستی » در دوران پیش از مدرن تا پایان دوران استعمار ، به عدالت « به معنای تأمین حداق لها برای تود هها » در دوران مدرن و سپس به عدالت « به معنای افزایش قابلیت ها » در دوران پسامدرن تغییر کرده است . در تبدیل این اندیش هها به کالبد شهر نیز م یتوان به گونه ای این سه دوره را در تحلیل عوامل شکل دهنده به شهر نیز برشمرد . در دوره اول، حاکمان به شهرها شکل می دادند. در دوره ی دوم ، حاکمان در کنار تکنوکرا تها شهرها را طراحی می کردند و در دوره سوم نیز، حاکمان، تکنوکرا تها و مردم در قالبی مشارکتی به اسکان مجدد زاغه نشینان می پردازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of the Concept of Justice in the Indian Society and its Spatial Representation

نویسنده [English]

  • Mohammadsaleh Shokouhibidhendi
Ph.D in Urban Planning
چکیده [English]

The perception of the concept of justice may change over time in every society. This can lead to differences in social systems, and of course, spatial and physical systems of cities. This study focuses on the philosophical and social interpretation of justice in India and deals with changes in the definition of justice in this society in different periods of time. Accordingly, it has been tried to point out how each understanding of justice leads to evolutions in the formation and development of human settlements in India. To this end, this article analyzes five cases (cities of Jaipur, Udaipur, Chandigarh, Gandhinagar and Ahmedabad) over different periods to study the evolution of the idea of justice in India and its spatial and physical representation in human settlement in this society. The findings show that the perception of justice among Indian citizens has changed in three stages from “justice as unequal casts” in the pre-modern era, to “justice as providing minimums for the masses” in the modern era, and recently to “justice as increasing capabilities” in the post-modern era. These three eras can also be outlined in the shaping process of Indian cities. In the first period of time, it was rulers who formed the city.In the second era, the technocrats alongside with rulers designed cities. Finally, in the third period of time, rulers, technocrats and people renovate slums in a participatory way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • India
  • City
  • Spatial justice
  • Modernity