اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترشهره جوادی

استادیارگروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

shjavadiut.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام آجورلو

دکتری تخصصی باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشیار باستان‌شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

ajorlootabriz.iau.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علاءالدین آذری

استاد، پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران)

ala.azarinazar.ac.ir

دکتر محمدجواد ثقفی

معماری استاد پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)

msaghafiut.ac.ir

دکتر علی یاران

معماری استاد تمام و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

yaran400yahoo.com

دکتر احمدعلی فرزین

دکتری معماری پژوهشکدۀ نظر (دانشیار بازنشستۀ گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

aafarzinut.ac.ir

دکتر نعمت‌الله فاضلی

انسان‌شناسی اجتماعی-فرهنگی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی، تهران، ایران.

nfazelihotmail.com

دکتر مجید سرسنگی

دانشیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

msarsangiut.ac.ir

دکتر سعید حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر با گرایش معماری مدرن معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~saeed.haghir
saeed.haghirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر الستر نورتج

استاد،باستان‌شناسی اسلامی، دانشگاه پاریس1، پاریس، فرانسه.

alastair.northedgeuniv-paris1.fr

دکتر ایلزه اشتورکنبوم

تاریخ هنر اسلامی استاد، تاریخ هنر اسلامی، دانشگاه مونیخ، آلمان.

www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren_innen/sturkenboom/index.html
ilse.sturkenboomlmu.de

دکتر حسین یورتاش

تاریخ هنر اسلامی ترکیه استاد، گروه هنرهای ترکی-اسلامی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه.

atauni.edu.tr/en/huseyin-yurttas
hyurttasatauni.edu.tr

مشاور علمی

دکتر ساندرا اوب لورن

تاریخ هنر اسلامی دانشیار تاریخ هنر اسلامی، پژوهشگاه ملی تحقیقات علمی فرانسه، پاریس، فرانسه.

www.iran-inde.cnrs.fr/membres/membres-permanents/aube-lorain-sandra.html?lang=fr
sandra.aubecnrs.fr

ویراستار انگلیسی

دکتر نگاه الله‌یار

معماری دبیر انگلیسی نشریه
.

negah.algmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه محمدی

زبان و ادبیات فارسی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

fatemehmohammadighalingmail.com