اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترشهره جوادی

استادیارگروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

shjavadiut.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام آجورلو

دکتری تخصصی باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ دانشیار، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

ajorlootabriz.iau.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علاءالدین آذری

استاد، پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران)

ala.azarinazar.ac.ir

دکتر محمدجواد ثقفی

معماری پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)

msaghafiut.ac.ir

دکتر علی یاران

معماری استاد تمام و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

yaran400yahoo.com

دکتر احمدعلی فرزین

دکتری معماری پژوهشکدۀ نظر (دانشیار بازنشستۀ گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

aafarzinut.ac.ir

نعمت‌الله فاضلی

انسان‌شناسی اجتماعی-فرهنگی استاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، گروه پژوهشی مطالعات توسعه و تغییرات اجتماعی، تهران، ایران.

nfazelihotmail.com

دکتر مجید سرسنگی

دانشیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

msarsangiut.ac.ir

دکتر سعید حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر با گرایش معماری مدرن معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~saeed.haghir
saeed.haghirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر الستر نورتج

استاد، دانشگاه پاریس1، پاریس، فرانسه.

alastair.northedgeuniv-paris1.fr

دکتر حسین یورتاش

تاریخ هنر اسلامی ترکیه استاد، گروه هنرهای ترکی-اسلامی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه.

atauni.edu.tr/en/huseyin-yurttas
hyurttasatauni.edu.tr

مشاور علمی

دکتر ساندرا اوب لورن

تاریخ هنر ایران و آسیای میانه دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه.

www.iran-inde.cnrs.fr/membres/membres-permanents/aube-lorain-sandra.html?lang=fr
sandra.aubecnrs.fr

دکتر ایلزه اشتورکنبوم

تاریخ هنر ایران در دورۀ اسلامی گروه تاریخ هنر، دانشگاه سنت اندروز، فایف، انگلستان

www.st-andrews.ac.uk/art-history/people/is64
is64st-andrews.ac.uk

ویراستار انگلیسی

دکتر فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه
.

fkhozaei2013gmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه محمدی

زبان و ادبیات فارسی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

fatemehmohammadighalingmail.com