دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 1-60 

نقطه‌نظر/ سرمقاله

چهارباغی از جنس دیگر

صفحه 56-57

کیوان خلیجی


مقاله پژوهشی

الگوی مشترک هنر باغسازی لعل قلعه، پاسارگاد و هزارجریب

صفحه 58-59

فرنوش مخلص؛ آرمان میناتور سجادی