دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، دی 1400، صفحه 5-64