نمایه نویسندگان

آ

 • آتشین‌بار، محمد خیابان‌های امروز قفقاز، محصول تجمیع اندیشه کمونیستی و سرمایه‌داری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 56-62]

ا

 • اکبریان، مریم سلطه ابنیه بر طبیعت در ساختار باغ مقبره های هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 8-13]

ج

 • جمشیدیان، محمد زیبایی‌شناسی باغ‌های ایرانی هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 14-23]
 • جمشیدیان، محمد به دنبال سیمرغ در سرزمین قفقاز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-11]
 • جمشیدیان، محمد مدیریت و زیبایی‌شناسی نور در کلیساهای معاصر قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 16-23]
 • جوادی، شهره در جست و جوی معنای شرق [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 4-4]
 • جوادی، شهره سـفر به سرزمین قاف [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 4-4]
 • جوادی، شهره قفقاز، سرزمین کلیساهای پررمز و راز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 4-4]
 • جوادی، شهره پاره های گمگشتة ایران هنر و تمدن در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر آسیای میانه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 10-21]

ح

 • حجتی، ریحانه ماهیت فضاهای جمعی شهرهای امروز قفقاز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 46-55]
 • حجتی، ریحانه به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 50-55]
 • حسینی، مریم به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 50-55]

خ

د

 • دیزانی، احسان ساختار گونه‌های معماری در قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 30-32]

ر

 • رحمدل، سمانه تأثیر آرارات بر شکل‌گیری منظر فرهنگی ارمنستان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 20-29]
 • رحمدل، سمانه منظر حرکت فرایند بومی شدن وسایل نقلیه مکانیزه در شهرهای هند [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 52-62]
 • رضاپور، لیلا نقش سطوح سخت در منظره‌پردازی باغ‌مزارهای ایرانی هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 24-31]

س

 • سلطان قرائی، صبا به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 50-55]
 • سلطانی، مهرداد بررسی تطبیقی مفاهیم باغ ایرانی در دو سرزمین ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 5-7]
 • سلطانی، مهرداد ویژگیهای تزیین در کلیساهای قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-7]

ش

 • شجاعی، فاطمه‌السادات پیوند منظرین مذهب و طبیعت در قفقاز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 12-19]
 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 30-41]
 • شهسوارگر، مولود خیابان‌های امروز قفقاز، محصول تجمیع اندیشه کمونیستی و سرمایه‌داری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 56-62]
 • شیبانی، مهدی آوای هستی باغ ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 5-9]
 • شیرازی، زهره زیبایی شناسی تزئینات کلیساهای قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 8-15]
 • شیردست، آرزو مقایسه حضور و نمایش آب در باغ‌های ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 40-47]

ع

 • عادلوند، پدیده زیبایی‌شناسی الگوی باغ در نگارگری و باغسازی هند (با تأکید بر دورة گورکانی) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-55]
 • عادلوند، پدیده رویکرد معاصر در تزئینات کلیساهای گرجستان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 24-29]

ف

 • فراهانی فرد، عطیه مقایسه حضور و نمایش آب در باغ‌های ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 40-47]

ک

 • کسروی، رضا باغ مزار، نماد مقبره کلاسیک اسلامی هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 60-60]
 • کسروی، رضا دیدگاه کلاسیک و ارگانیک در مقبره سازی اسلامی هند [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 22-29]

گ

 • گودرزیان، شروین مفهوم نظرگاه در مقایسه باغ‌های ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 32-39]
 • گودرزیان، شروین چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 42-49]

م