نمایه نویسندگان

آ

 • آجورلو، بهرام دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • آورزمانی، فریدون رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]

ا

ت

 • تیموری، محمود بازشناسی سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور با تکیه بر یافته‌های باستان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]

ج

 • جوادی، شهره بازخوانی روایت باستانی «آب و درخت» در دوران اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • جوادی، شهره مطالبات شرق‌شناسان از جستجو در شرق [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 4-5]
 • جوادی، شهره باورهای هندی از توحید تا شرک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 6-11]

خ

د

 • دیزانی، احسان ساختار شکل در ابنیه آیینی اسلام [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 12-17]

ر

 • ردایی، سارا مکان در رویکردهای اخیر سینمایی هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 40-50]

س

 • سردبیر، سخن در جستجوی هویت شرق [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 3-8]
 • سرفراز، علی‌‌اکبر بازشناسی سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور با تکیه بر یافته‌های باستان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]
 • سریری، عاطفه الگوی رنگ در معابد و مساجد هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 18-25]

ش

 • شکوهی بیدهندی،، محمدصالح الگوی رنگ در معابد و مساجد هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 18-25]
 • شیرازی، زهره تأثیر زمینه بر آرایه‌های تزئینی در ابنیۀ مذهبی هند نمونۀ موردی : آرایۀ تزئینی به شکل گاو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 26-33]

ط

م