نظریۀ منشاء همه چیز: تأثیرات مکۀ مکرمه بر جغرافیای طبیعی و انسانی کرۀ ارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقالۀ حاضر بخشی از مجموعه مطالعاتی است که حول محور واحدی انجام شده است و سعی دارد نشان دهد که علت پدیده‌های مختلف یکی بیش نیست و نگاه به جهان به صورت پراکنده و جزئی‌نگرانه برای توضیح پدیده‌ها نه تنها کافی نیست، بلکه موجب ناهنجاری‌های فراوان می‌شود.
اساس این مقاله کتاب مکۀ مکرمه (تألیف نگارنده) است. شهر مکه دقیقاً در ظهر روز اول تابستان و نصف‌النهار شمالی جنوبی آن در نیمۀ شب اول زمستان، همزمان روی صفحه استوای کهکشان راه شیری و روی صفحۀ منظومۀ شمسی به گونه‌ای قرار می‌گیرد که به‌طور منظم بیش از هرجای دیگری روی زمین از تابش‌های الکترومغناطیسی در حجمی عظیم برخوردار می‌شود.
این وضعیت باعث می‌شود که امواج متحدالمرکزی از مکۀ مکرمه به سراسر جهان تابش شده و چنانکه در مقاله اشاره شده است خواهیم دید که این موضوع موجب شکل‌گیری ارتفاعات و مجاری آب‌ها و رودخانه‌ها و نیز بیابان‌ها و همچنین به تبع آنها باعث شکل‌گیری سایر عناصر جغرافیایی و در انتها باعث تجمع نفت در منطقۀ خاورمیانه می‌شود. هدف از این مقاله نمایش این نکته است که همۀ اجزای حیات به هم پیوسته و از مرکز واحدی نشئت می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Origin of Everything; The Effects of Mecca on the Natural and Geographic Structure of Planet Earth

نویسنده [English]

  • Behzad Molavi
M.A. of Architecture, shahid beheshti university,Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper is part of a series of studies conducted around a principle which seeks to explain how all different phenomena have only one cause and how perceiving the world phenomena based on partial perspectives, rather than holistic approach, is incomplete and results chaos and disorder.
This article is based on the point from book of Mecca-Alsharif that the city of Mecca, at noon of the first day of summer and its meridian on the first midnight of winter, is positioned on the galactic equator of the Milky Way Galaxy and on the plane of solar system, in such a way that it receives electromagnetic radiation more than any other place on earth and in a large volume on a regular basis.
This situation causes concentric waves to be radiated from Mecca toward the whole globe, and as we will see in the documents presented in this article, it has led to the formation of heights, streams and rivers, deserts as well as formation of other geographical elements, resulting the accumulation of oil in The Middle East. The purpose of this article is to show that all components of life are interconnected and come from a single center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origin of Everything
  • Mecca-Alsharif
  • Geographic Geometry of the Earth
  • Geometry of the earth’s Structure
  • Basics of Geo strategy