ساختار گونه‌های معماری در قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی

چکیده

معماری بارزترین گواه تمدن هر سرزمین در گذر تاریخ است که با شناخت آن می‌توان به سرمایه‌های فرهنگی سرزمین‌ها پی برد. در سفر پژوهشی قفقاز، گروهی با محوریت مطالعه معماری آن سرزمین و هدف پژوهشی شناخت سیر تحول معماری قفقاز در منطقه ارمنستان و گرجستان امروزی تعریف شد. این نوشتار، بیانیه تحلیلی مستخرج از مطالعات پژوهشگران گروه معماری این سفر است. روش تحقیق، مطالعه موردی مبتنی بر مشاهدات میدانی و گردآوری اطلاعات به شیوه  مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنتی، بررسی‌ها و مشاهدات میدانی، استفاده از نظر همسفران و مصاحبه با صاحب‌نظران است. پس از مشخص‌شدن عنوان و هدف تحقیق، سه موضوع اولیه مشخص شد که با تغییراتی در حین و بعد از سفر همراه بود.
دوره  کمونیسم نقش ویژه‌ای در تحول معماری قفقاز داشته است. با شروع این دوره، روند معماری سنتی گسیخته و شیوه‌ای جدید عرضه شد که پس از فروپاشی به سرعت فراموش شده و شیوه‌ای نو به وجود آمد. از این رو معماری قفقاز به سه دوره اصلی سنت (قبل از کمونیسم)، کمونیسم و مدرن (بعد از کمونیسم) تقسیم‌بندی می‌شود. معماری دوره سنت در مقاله "نگرشی بر ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان"، معماری دوره کمونیسم با پژوهش "چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز" و معماری دوره مدرن در مقاله‌ای با عنوان "از سنت‌گرایی تا غرب‌گرایی در معماری جدید گرجستان پس از استقلال"مطالعه شده است. 

عنوان مقاله [English]

The Architectural Structures in the Caucasus

نویسنده [English]

  • Ehsan Dizani
M.A. in Renovation and restoration of historical monuments and fabrics
چکیده [English]

Architecture is the most striking evidence of the civilization of any given country in the course of its history. Accordingly, the recognition of architecture can lead to realization of cultural assets of countries. Regarding the trip undertaken by the Caucasus Research group, the architecture of this region was defined. The research aim of this group was defined as understanding the evolution of architecture in the Caucasus region in the present-day Armenia and Georgia, respectively. This paper is an analytical statement extracted from architectural research group in this trip. This research made use of casemethodology based on field observations. Furthermore, data collection methods included library studies, Internet, surveys, field observations, surveys of ideas of fellow travellers and interviews with experts in order to conduct this research. Having identified the subject and object of this research, three initial subjects were determined. However, these subjects underwent some changes during and after the trip.
Communism has had a special role in the evolution of architecture in the Caucasus. After the start of this period, the traditional architectural style collapsed and a new style appeared. This abolished style was quickly forgotten and a new style appeared. Hence, the architecture of the Caucasus can be divided into three main phases of traditional (before Communism), Communism and modern (post-Communism) periods.
Traditional architecture style has been examined under an article entitled “a review of the Armenian Orthodox churches".Architecture of Communism has been studied via a paper entitled "challenges of residential architecture in the Caucasus". Finally, architecture of the modern era has been investigated in an article entitled "from traditionalism to formalism, the new architecture of Georgia after the independence".