ویژگیهای تزیین در کلیساهای قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان

چکیده

گروه پژوهشی هنر قفقاز متشکل از چهار پژوهشگر با بکارگیری روش مبتنی بر کشف، جلوههایی از تمدن سرزمین قفقاز را در قالب مقدورات سفری 18 روزه مورد شناسایی و معرفی قرار داد. این نوشتار، بیانیه تحلیلی مستخرج از مطالعات گروه هنر است. راهبرد کلی گروه چنان تبیین شد که از پرداختن به نمونههای زیاد آثار هنری و معماری این سرزمین خودداری شود و مهمترین نمودهای این عرصه در ابعادی محدود و با دقت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. محور مشخص فعالیت، به تبارشناسی تزئینات در کلیساهای گرجستان و ارمنستان معطوف بود. تزئین، بیرونیترین لایه ارتباط اثر هنری با مخاطب و به مثابه نمود اثر )ویترین(، بارزترین ویژگیهای بصری و شکلی طرح و به تبع آن مفاهیم ذهنی، باورها و هنجارهای طراحان را به ناظرین منتقل میکند. همانطورکه بررسیهای پیشین نشان میداد، عمدهترین جلوههای بجامانده از تمدن دورۀ سنت منطقه قفقاز در معماری کلیساها حفاظت شده که بررسی ویژگیهای تزئین در این فضاها جنبههای مختلفی از دگرگونی باورها و ارزشهای این ملت را نشان میدهد.

عنوان مقاله [English]

Approaches to Architectural Decorations in the Churches of Caucasus

نویسنده [English]

  • Mehrdad soltani
Assistant Professor of Architecture faculty at the University of Zanjan
چکیده [English]

The Caucasus Art Research Group consists of four researchers who attempt to make use of discovery method in order to identify and introduce some aspects of Caucasian civilization viaan 18-day trip to this region. This paper is an analytical statement extracted from art research group in this trip. The overall strategy of the Group is postulated in a way that prevents from addressing the many artworks and architecturesavailable in this region. Accordingly, the most notable representations of this field have been carefully and precisely considered.
The specific cornerstone activity of the Group is focused on the genealogy of decorations ofchurches in Georgia and Armenia. Decorations are the outermost layer of the relationship between artwork and the audience and the representation (showcase) of the artwork. Accordingly, decorations are considered as the most striking visual and physical features of any artwork. Consequently, decorations can transfer subjective concepts, beliefs and designers’ norms to the observers. As demonstrated in previous studies, the major representations of traditional Caucasian civilization are maintained throughout the architecture of churches. Having reviewed the decoration properties of these monuments, one can grasp different aspects of the transformations in the beliefs and values of this nation.