واکاوی بعد تاریخی مکان در ضرب آهنگ اجتماعی فضای جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری شهرسازی

چکیده

تأثیرپذیری فضاهای جمعی از رفتارهای اجتماعی و مکانیزم‌های حقوقی و اقتصادی به عنوان بخشی از بافت شهر، ماهیتی ویژه و متمایز بدان میبخشد که واجد برخورداری از یک پیوستگی اجتماعی- مکانی است؛ و موضوع مطالعات اندیشمندان رشته‌های گوناگون از جمله جغرافی‌دانان، مردم‌شناسان، جامعه‌شناسان نظری، باستان‌شناسان، برنامه‌ریزان شهری و ... واقع شده است. بسیاری از فضاهای جمعی علی‌رغم تحول نظام‌ها و نهادهای موثر بر شکل‌گیری و مدیریت فضاهای شهری در طی تاریخ، همچنان با حفظ کاراکتر اولیه به عنوان فضاهای پویا، فعال و پاسخگو مطرح هستند. این تحقیق با مفروض داشتن آنکه ثبات فضا در گرو عدم تغییر در رفتار است و تداوم رفتاری خاص در طی زمان، مبین وجود فلسفه‌ای خاص برای آن رفتار می‌باشد؛ با هدف شناخت ابعاد استمرار فعالیتهای جمعی در فضا- که به اندازه تغییر و تحولات شهری واجد اهمیت است- به روش موردپژوهی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی، دو نمونه از مصادیق فضاهای جمعی را  مورد بررسی قرار داده است. ضرب‌آهنگ تحولات فضایی بر روی نمودار ترسیم گردیده که مبین کنش جمعی انسان و فضای فیزیکی در رابطه‌ای پیوسته با محور زمان، و نشان دهنده اهمیت بعد تاریخی مکان به عنوان یکی از موثرترین فاکتورها در کیفیت فضای جمعی است. نتایج تحقیق مبین آن است که هم‌افزایی ناشی از هماهنگی‌ ضرب‌آهنگ‌ رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... به تجلی فضاهای جمعی چند وجهی و باز در زندگی اجتماعی منجر می‌شود که می‌توانند همبستگی اجتماعی و غنای فرهنگی را تقویت کنند و با تثبیت نقش همچنان پویا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutinizing the Historical Dimension of Space in the Social Rhythm of Communal Space

نویسنده [English]

  • Leyla Soltani
Ph.D. in Urban Planning
چکیده [English]

Effectiveness of the communal spaces from social behaviors and legal and economic mechanisms as part of the city context gives a distinct and distinctive nature to it. That is qualified to have a social-spatial continuity. It has been considered as the topic of studies by scholars of various fields, including geographers, anthropologists, theoretical sociologists, archaeologists, urban planners etc. Regardlless of the advancement of systems and institutions that are effective on the formation and management of urban spaces throughout history, most of the communal spaces while preserving their initial character are considered as the dynamic, active and responsive spaces. Assuming that the stability of space is subject to the lack of change in behavior and the continuity of specific behavior over time explains the existence of specific philosophy for that behavior, based on library studies and field observations and by means of a survey method the current research has investigated two instances of communal spaces with the aim of recognizing the dimensions of the collective activity continuity in space - which is as important as urban changes –,. The spatial evolution rhythm is schemed on the chart, which demonstrates the man’s collective action and the physical space in a continuous relationship with the axis of time, and exemplifies the prominence of the historical dimension of the place as one of the most effective factors in the quality of communal space. The research results suggest that the synergy resulting from the rhythm coordination of social, economic, political, etc. behaviors leads to the manifestation of multi-dimensional and open public spaces in social life. And it can improve the social solidarity and cultural richness and also, through role stabilization, it can remain dynamic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communal space - Historical dimensional of space - Civil capacity
  • Behavior rhythm - Urban transformations