ماهیت فضاهای جمعی شهرهای امروز قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

شناخت منظر شهری مستلزم آشنایی با سرگذشت شهر است. عوامل مختلف طبیعی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از جمله مواردی است که بر شکل‌گیری شهر و در نتیجه منظر شهری آن تأثیر می‌گذارد. این عوامل ممکن است اعتبار یکسان نداشته و نقش یکی از این عوامل در شکل دادن منظر شهری از دیگری پررنگ‌تر باشد. آنچه در شهرهای قفقاز (کشورهای گرجستان و ارمنستان) قابل مشاهده بوده، وجود سه دورۀ تاریخی (سنت، سوسیالیسم و استقلال) است که نقش پررنگ‌تری را در ساخت منظر شهرها ایفا می‌کنند. در این میان حکومت شوروی به واسطۀ نگاه ویژۀ فلسفه سوسیالیسم به شهر تأثیر بیشتری در تغییر منظر شهرهای این منطقه داشته است. حکومت‌های سوسیالیست با برنامه‌ریزی و تدوین چارچوب‌هایی دستوری در شهر برای ایجاد تساوی در میان مردم باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در منظر شهر و مؤلفه‌های آن شدند. در این دوره فضاهای جمعی به معنای فضای تعاملی مردم یک شهر جای خود را به نقاط عطفی با مقیاس فراانسانی می‌دهند که تنها برای تجمعات سیاسی کاربرد داشته‌اند. امروز شهرهای این منطقه با رویکردی مشابه، با هدف جهانی‌شدن و با تقلید از شهرهای اروپایی، فارغ از توجه به آداب و سنن مردم این سرزمین در حال ساماندهی توسط مدیران هستند. این امر موجب شده شهرهایی که همچنان مردمی با الگوهای رفتاری سنتی در آن زندگی می‌کنند، تنها ظاهری نمایشی داشته باشند که روح جمعی در فضای آنها جریان ندارد و اندیشه جامعه‌محور در ساخت آنها نقشی ندارد. این نوشتار تأکید دارد موفقیت فضاهای جمعی در توجه به الگوهای رفتاری و نیازهای مردم شهر است و باید براساس اندیشه انسان‌محور و جامعه‌محور بنیان شود؛ اتفاقی که در شهرهای قفقاز نیفتاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence of Nowadays Caucasus’s Communal Spaces

نویسنده [English]

  • Reyhane Hojjati
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Understanding the urban landscape requires familiarity with the past stories and history of the city. Cities and also urban landscape formation is affected by various factors, including environmental, historical, social, cultural, political factors. These factors may not have the same effect, and one of them may have more strong and prominent role in shaping the landscape of the city than any other factor. There are three visible historical periods (tradition, socialism and independence) in the Caucasian cities (Armenia and Georgia), which were play a more prominent role in the construction of urban landscape. The Soviet government has more effective role in changing the urban landscape of the region throughout a special look at the philosophy of socialism. Socialist governments have been planning and designing a special framework in order to establishing equality among people, which caused major changes in the landscape of the cities and its components. In this era, communal spaces as interactive space of a city had turned into a turning point with anthropocentric scale, which were only used for political gatherings. This paper emphasized that the success of urban communal spaces rooted in behavior patterns and needs of their citizens, and must be founded based on a human-centered and community-centered approach, something that has not happened in the Caucasian cities. Today, citie’s authorities trying to organized urban places of the region with a similar approach and goal of globalization with imitation of European cities, regardless of the customs and traditions of the people of this country. Although, cities that traditional behavior patterns has been flowed in the people lifes, just have a expository and propagandistic look without any common and shared soul, and there aren’t any community-centered thought and design in their construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Communal Spaces
  • Caucasus
  • Social Interaction
  • Globalization