شهر و عدالت سوسیالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

عدالت در رفتار هر فرد با افراد دیگر و در رفتار حکومت و قوانین با افراد جامعه بروز پیدا می‌کند. عدالت اجتماعی گونه‌ای از عدالت بوده که بیانگر این مفهوم بین جامعه است. انتخاب شعار عدالت از مدرنیته1 توسط مارکسیسم باعث شد تا برقراری عدالت اجتماعی ایده اصلی در حاکمیت و تبلور شهرهای کمونیستی باشد. ایده‌ای که مفهوم متفاوت آن براساس اندیشه مارکسیستی موجب پیدایش شهرهای متمایز سوسیالیستی شد. به دنبال این تمایز سؤالات پژوهش مطرح می‌شود : تعبیر مارکسیست‌ها از عدالت اجتماعی چیست؟ و مصداق‌ها و راهکارهای به دست آمده از این تعبیر به چه صورت در ایجاد شهرهای سوسیالیستی تأثیرگذار بوده‌اند؟ در فرهنگ مارکسیستی مقصود از عدالت اجتماعی برقراری تساوی بین شهروندان و دست‌یافتن به برابری اقتصادی است. هدف در این نگرش تأمین نیاز مردم و توزیع کالا به صورت مساوی و همگون‌سازی بین آنهاست که این مفهوم پس از برقراری تساوی و نابودی نظام سرمایه‌داری از بین می‌رود. براساس این نوع تفکر شاهد راهکارهایی برآمده از ایده عدالت اجتماعی در نظام رهبری و ساخت شهرهای سوسیالیستی در تمام لایه‌های شکل‌دهنده آن هستیم که این راهکارها بر اساس نمونه‌های بیان شده در شهرهای دو کشور گرجستان و ارمنستان در چهار قالب تشریح می‌شوند. در این مقاله همچنین به بررسی نحوه و میزان مشارکت دولت و مردم در دست‌یافتن به ایده عدالت اجتماعی مارکسیستی در شهر پرداخته می‌شود که میزان این مداخله شکل‌دهندۀ منظر شهرهای سوسیالیستی است.

عنوان مقاله [English]

City and Socialist Justice

نویسنده [English]

  • Arman Minatour Sajjadi
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Justice demonstrates in behavior of any person with another person and in government behavior with the people of the society. Social justice is a kind of justice that expresses this concept in society. Selecting the slogan of justice from modernity1 by Marxism caused the social justice be the main idea in the governance of communist cities. The idea that it is different concept based of Marxist thought, made distinctive socialist cities. Following this differentiation, the research question posed: What is the Marxist notion of social justice? How have the examples and solutions derived from this interpretation influenced in the creation of socialist cities? The purpose of social justice in Marxist culture is equaling between cities and achieving to economic equality. The aim of this approach is providing the need of people and distributing goods between them and this concept is destroyed after equating and eliminating capitalism. Based on this kind of thinking, we are seeing strategies that are raised from the idea of social justice in leadership and construction of socialist cities in all it’s Layers that these strategies are described in four templates based on the samples of the cities of Georgia and Armenia. The paper also discusses the manner and extent of involvement of the government and people in achieve of the idea of social justice in the city that this intervention is shaping the perspective of the socialist cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialist city
  • Social Justice
  • authoritarianism
  • Social aversion
  • Additional economy
  • History aversion