مقایسه زیبایی ‏شناسی بازتاب منظر آسمان در گنبدها و عکس‏های عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آسمان در تطور تاریخ از زمان اسطوره‏ای تاکنون، در تمامی ملت‏ها، بار سنگینی از معانی و رمز و رازها را بر دوش ‏کشیده است. بی‏کرانگی، وسعت، رفعت، رمزگونگی، گستردگی و غیر قابل دسترس بودن، وجود خورشید به عنوان اصیل‏ترین منبع نوری و بی‏شمار عامل دیگر، تصور حضور خدایان را در آسمان قوت بخشیده است. در ایران این باور از دیرزمان در مکتب زرتشت وجودداشته و در دوران اسلامی نیز به نوعی دیگر به حیات خویش ادامه می‏دهد. آسمان و مفهوم آن در هنر، ادبیات، فلسفه، و هنرهای کاربردی، معماری و دیگر رشته‏ها بازتاب داشته و توصیفات بسیاری از آن به صور گوناگون متن، تصویر و غیره وجود دارد. آسمان به عنوان بخش از طبیعت که دارای ابعاد وسیعی است در سرشت انسان ریشه‏دار بوده و چگونگی ترجمان این خلقت در آثار هنری خلق شده توسط انسان، زیبایی‏شناسی منظر آسمان را پدید می‏آورد. منظر آسمان به عنوان پدیده‏ای عینی-ذهنی یکی ازناب‏ترین، پویاترین و متغیرترین و زیباترین مناظر طبیعی است که بر ادراک انسان از منظر بسیار موثر می‏باشد. زیبایی‏شناسی منظر آسمان از خلال بازتاب‏های آن در هنرها در طول تاریخ به استناد نقوش زیرگنبدها و ایوان‏ها و در عصر حاضر به استناد عکس‏های گوگل با توجه به سازو کار موتور جستجوگر گوگل قابل بررسی می‏باشد. در این مقاله با بررسی 15 نمونه از نقوش گنبدها و ایوان‏ها، در مقام قیاس با نتایج حاصل از بررسی نمودار درختی حاصل از نام‏گذاری‏های عکس‏های آسمان در گوگل، مشاهده شد که عناصر خورشید، ابر، ستارگان در زیبایی‏شناسی منظر آسمان نقش دارد که چگونگی آن به تفصیل در مقاله توضیح داده شده است. اما آن‏چه دراین‏میان حائز اهمیت است این است که زیبایی‏شناسی منظر آسمان در نتیجه تغییر نگاه انسان، و کمرنگ شدن وجوه ذهنی در نسبت با عینیت آن، دستخوش تغییراتی نسبت به ویژگی‏هایش در طول تاریخ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Aesthetics of Sky Landscape Reflected in the Ancient Domes and Images of Contemporary Age

نویسنده [English]

  • Aida Asadafrooz
چکیده [English]

Through the evolution course of history, the sky has been loaded with meanings, mysteries, and secretes in many nations. Since the time of mythology, it has signified different meaning such as boundlessness, wideness, benevolence, mysteriousness, extension, and inaccessibility. In addition to the sky, the sun, the most original source of light and endlessness, has reinforced this idea that the gods are in the sky. In Iran, this belief was introduced by the Zarathustra school and appeared in a different form in the Islamic era. The sky and its associated concepts have been used in arts, literature, philosophy, and applied arts, architecture and other disciplines. Many descriptions for this term (e.g. in various forms of text, image and etc) has been the corollary of such applications. The sky and its wide aspects, the inseparable parts of nature, have been rooted in human nature. Designing the sky and its concepts in the arts by the human is known as the aesthetics of sky landscape. The sky landscape as an objective-subjective phenomenon is one of the most frequent, dynamic, and most diverse and beautiful natural scenery that influence human’s perception of the landscape. In this paper, we attempted to compare the aesthetics of the sky landscape throughout the history with its feature in the contemporary era. To this end, we explored the reflections of the aesthetics of the sky landscape in the ancient art samples, the motifs under the dome and the porches. Such reflection in the modern era was captured by investigating the aesthetic features in the images found through Google search engine. To this purpose, we used Google data tree to cluster the Google images associated with the sky on based on their content then we compared our database with 15 samples of domes and in terms of sky elements such as the sun, the cloud, stars. The results of the study showed that these elements play a key role in the aesthetics of the sky landscape. However, the aesthetics of the sky landscape has undergone changes in its characteristics throughout history. The changes are associated with human’s perspective which de-emphasizes the subjectivity of arts and underscores its objectivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sky Landscape
  • Sky
  • Sun
  • Moon
  • Stars
  • Dome
  • Google Images