از زیباشناسی تا زیبایی‌شناسی نمای ساختمان‌های مسکونی منطقه 17 شهرداری تهران

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

فرایندکشف رابطه میان اشیا و حوادث و درک نسبت آن ها با هم منتهی به تولید معنا می‌شود. در فرایند تولید معماری به مثابه هنر، زیبایی آفریده می‌شود. هنگامی که انسان با اثر زیبا مواجه می‌شود، می‌تواند با بررسی و تحلیل و بازخوانی آن اثر به قواعدی که منجر به تولید اثر زیبا شده پی ببرد. در این تحقیق، اثر زیبا، معماری ساخته شده توسط مردم ساکن منطقه 17 شهرداری تهران است. منطقه 17 از جمله مناطق مهاجرپذیر شهر تهران است که مهمترین ویژگی کالبدی آن فرسودگی بوده و در گذشته نه چندان دور، فقر جز جدایی ناپذیر زندگی ساکنان شمرده می‌شده است. نماهای ساختمان‌های مسکونی منطقه 17 شهرداری تهران که طی یک مسابقه عکاسی توسط مردم به عنوان اثر زیبا برگزیده شده‌اند، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود. در گام اول، کشف آنچه از نظر مردم زیبا دانسته شده و در گام دوم دست‌یابی به قانون مندی این «زیبایی‌شناسی» مد نظر بوده‌است. روش این پژوهش استنتاج نکات مشترک حاصل از تحلیل نمونه هاست و از روش های کمی به منظور فهم و تفسیر پدیده های کیفی در چندین نمونه از بناهای منتخب توسط مردم استفاده می‌کند. پارمترهای کمی مورد بررسی عبارتند از اشکال و تناسبات، رنگ، مصالح، تزیینات، سن و سبک نماهای ساختمانی منتخب. تحلیل دست آوردهای حاصل از بررسی پارامتر‌های کمی نشان می‌دهد با توجه به اتفاقات سال‌های اخیر همچون افزایش قیمت زمین و مسکن، همچنین گسترش تهران، افزایش جمعیت و قرارگیری این منطقه در متن شهر تهران، تمایل روشنی در مردم ساکن برای تغییر سابقه ذهنی ناشی از فقر در گذشته و نشان دادن نوعی رفاه در زندگی‌شان است. گرایش فراوان به استفاده از سنگ در نما، پیدایش نماسازی کلاسیک غربی که پیش از این بیشتر در شمال شهر دیده می‌شد و ترادف نو بودن و زیبایی در ذهن ساکنان و استفاده از رنگ‌های جلب توجه کننده، نشان دهنده تمایل مردم برای ابراز تمایز و تغییر طبقه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Aesthetic to the Aesthetics of Residential Building Facades in District 17 of Tehran Municipality

نویسنده [English]

  • Reza Kasravi
چکیده [English]

The process of discovering the relationship between objects and events, and understanding their proportion will lead to the production of meaning. During the process of making architecture as a type of art, beauty is created. When a man confronts a beautiful opus, he can perceive the rules of its production by reviewing and re-analyzing that opus. In this research, there is a beautiful architecture opus built by the people of District 17 of Tehran Municipality. District 17 in Tehran, is a district with large number of immigrants with deterioration as the most important physical feature is depreciation and in the not too distant past. Poverty is considered as an integral part of people’s lives in district 17.
Residential buildings of district 17 Tehran, which have been chosen by the people as beautiful opus during a photography contest is the discussed topic in this article. The first step is to discover what people consider as beautiful and the second step is to achieve the legitimacy of the intended “aesthetics”. The analysis method is based on deduction of common points in sample analysis. In order to understand and interpret the qualitative phenomena in a number of selected buildings by the public, the quantitative methods are used. The examined quantitative parameters include shapes and proportions, colors, materials, decorations, age and style of the building facades. Analysis of the achievements of quantitative parameter analysis shows a clear desire of the people to change the subjective experience of poverty in the past and to show a kind of well-being in their lives according to recent events such as the increase of land and housing cost, as well as the expansion of Tehran, population growth and the location of district 17 within the context of Tehran. Many tend to use stone on the facade; the rise of Western classical face lifting that has been seen in the north of the city before. New sequencing and beauty in the minds of the residents and use of attention-seeking colors, shows that people desire to discriminate and change the social class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Aesthetic
  • Aesthetics
  • Facade
  • District 17
  • Photos