زیبایی شناسی گیاه در شاهنامه بایسنقری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

چکیده

در عالم هنر قوانینی وجود دارد که به راحتی بیان نمی‌شوند. برای یافتن این قوانین می‌بایست به محصولات آن هنر مراجعه کرد و بعد بررسی آنها، به کشف قواعد ثابت در آن آثار پرداخت. در ضمن، از آنجا که هنرهای هر سرزمین در زیر مجموعه فرهنگ مردم آن سرزمین قرار می‌گیرد، پس تاثیر و تاثر آنها بر هم اجتناب ناپذیر است. پس می‌توان پس از کشف قواعدی ثابت در هنری خاص، به این نتیجه رسید که خالق آن هنر، با آن قواعد زندگی کرده و دنیا را آن گونه می‌دیده است.
در نوشتار حاضر تلاش شده است تا با بررسی کمی عناصر گیاهی موجود در مینیاتور ایرانی، به قانونمندی موجود، دست پیدا کنیم. به جهت وسعت هر دو پارامتر موجود در تحقیق، گیاه و مینیاتور، و همچنین قابلیت نقد پذیری موضوع، به تحدید هر دو پارامتر پرداخته شد. در حیطه عناصر گیاهی، با توجه به تکثر گیاهان پوششی از آنها چشم پوشی شد. در مورد مینیاتور هم به شاهنامه بایسنقری اکتفا شده است. دلیل آن نیز، وجود تعداد محدودی مینیاتور در یک کتاب خاص، با موضوع خاص و در دوره زمانی خاص است.
در نهایت این گونه قلمداد می‌شود که انسان ایرانی طبیعت را مقدس می‌داشته و این موضوع در تمام شئون زندگی ایرانیان به چشم می‌خورد. از جمله حضور طبیعت در هنر ایرانی امری اجتناب ناپذیر است. هنر مینیاتور به عنوان یکی از هنرهای مهم ایرانی، به وضوح جایگاه طبیعت در بین ایرانیان، در طول زمان را به تصویر می‌کشد. معدود مینیاتوری پیدا می‌شود که اثری از طبیعت در آن نباشد. یکی از عناصر مهم طبیعت در این مینیاتورها، انواع گیاهان است، گیاهانی که گاهی تقدس پیدا کرده و ارزش خاصی بین ایرانیان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plant Aesthetics in Baysunqur’s Shahnameh

نویسنده [English]

  • Hossein Parvin
-
چکیده [English]

In the art world, there are some rules that cannot be easily expressed. Discovering the rules requires examining the artifacts and looking for fixed patterns among them. As the arts of each nation are a subdivision of its culture, the bilateral impact of the art and culture on each other are inevitable. Analyzing the certain rules in particular artworks show that the creators of the art have been influenced by those rules and interpreted the world through the lens of them.
The present paper is an attempt to analyze the plant, a main element of the Iranian Miniature paintings, quantitatively and discover their recurring patterns. We have limited the scope of the current study to two major parameters namely the plant and the miniature. Given the plentiful variety of plants, some were excluded. In the case of the miniature, just Shahnameh was analyzed. The reason for selecting this book was a limited number of miniatures on a specific topic and in a specific time frame.
The data analysis shows that Iranian people revere the nature as a holy sacred and nature is an important element in Iranian. Miniature art, as one of the most important Iranian arts, clearly depicts the status of nature among Iranians over time. Only a few miniatures have not included nature. One of the important elements of nature in these works is a variety of plants that are sacred and have a special value among the Persians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Miniature
  • Baysunqur’s Shahnameh