رنگ برند گردشگری کوچه‌های مراکش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران.

چکیده

در شهرهای مراکش، بخش مهمی از منظر شهری را، بافت قدیم مدینه‌ها شکل می‌دهد. از طرف دیگر به سبب نقش مهمی که کوچه‌ در زندگی و حیات این بافت‌ها ایفا می‌کند، در این پژوهش به‌عنوان موضع مطالعه‌ی منظر شهرهای مراکش مورد توجه قرار گرفته است. ‌پس از مشاهده و بررسی چند شهر چنین عیان شد که رنگ، یکی از بارزترین عناصر منظر کوچه‌های مراکشی است، تداوم و حضور رنگ در این کوچه‌ها چنان پرقدرت اتفاق می‌افتد که رنگ به‌عنوان اولین عنصر ادراک شده برای همیشه در خاطره می‌ماند. در تعریف منظر کوچه‌های مراکشی دو نوع رویکرد در نحوه‌ی استفاده از رنگ، اما با هدفی مشترک، مورد توجه قرار گرفته است. کوچه‌هایی که رنگ به صورت پوششی بر روی جداره‌های آن‌ها آورده شده است و دیگری در شهرهایی دارای اهمیت تاریخی‌، که رنگ غالب منظر این کوچه‌ها همان رنگ طبیعی مصالح است. از تعمد آوردن رنگ به‌صورت پوششی و با جسارت، و همچنین تلاش برای حفظ رنگ مصالح در کوچه‌های تاریخی و تسلط رنگ بر فضای کوچه، می‌توان دریافت که استفاده از رنگ به‌عنوان سیاستی برای تقویت شهرت گردشگری شهرهای مراکش به کار گرفته شده است. اهمیت و کاربرد رنگ در کوچه‌های مراکشی‌ تا آنجاست که در نام و شهرت شهر، تعیین کننده و اثرگذار است. پاسخ به این پرسش که ایده‌ی رنگین بودن در سیاست گردشگری از کجا به کوچه‌های مراکشی راه یافته است؟ هدف این پژوهش است. یافته‌های حاصل از مشاهدات میدانی، در کنار مطالعات کتابخانه‌ای در مورد هنر و فرهنگ بومیان آفریقایی و مطالعه جایگاه رنگ در برندسازی، در پاسخ به این سؤال مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color, Tourism Branding of Moroccan Alleys

نویسنده [English]

  • Moloud Shahsavargar
-
چکیده [English]

In cities of Morocco, the important part of the urban landscapes is made up of the old texture of Medina. On the other hand, for the important role that alleys play in life and survival of these textures, this subject is taken into consideration in this study. After observing and considering some cities, it was revealed that color is one of the most obvious elements of landscapes in alleys of Morocco, presence and persistence of color in these alleys take place so powerful that color as the first perceived element remains in mind for ever. In the landscapes of Moroccan alleys, there are two attitudes in the way color is used, but with common goal that has been noticed in this study. First the alleys in which the color comes as the cover of walls, and the other in the cities of historical importance, which the dominant color of landscapes is the natural color of materials. Through intentional applying color for covering with courage and also trying to preserve the color of materials in historical alleys and the dominance of color in alleys atmosphere, it can be perceived that applying color is used as a policy for reinforcing the fame of tourism in cities of Morocco. The importance and application of color in Moroccan alleys have been so great that it is an effective indicator of the name and fame of city. Answering to the question of “where has the idea of being colorful in the policy of tourisms entered to Moroccan alleys?” is the aim of this study. The findings of field observation along with library study about the art and culture of native Africans and also the study of stand of color in branding have been used to answer this question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alleys Landscape
  • Color
  • Tourism Branding
  • Morocco