زیبایی‌شناسی الگوی باغ در نگارگری و باغسازی هند (با تأکید بر دورة گورکانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی نظر پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

الگوی باغ، مفهوم ذهنی مشترک بین هنرمند «باغساز» و«نگارگر» است که در طول تاریخ تحت تأثیر جهان بینی سرزمینهای مختلف بر نمودهای عینی متنوعی دلالت دارد. باغساز و نگارگر ایرانی به واسطة جهانبینی مشترک ایرانی اسلامی موجود در سرزمین و به دنبال درک مشترک از الگوی باغ، بر نمودار عناصر مشترکی از مفهوم باغ اتفاق نظر دارند. باغسازی و نگارگری از زمره هنرهای تجسمی هستند که با حکومت گورکانیان بر هند از ایران به این سرزمین وارد شده اند.
جهان بینی و درک مشترک بین نگارگر و باغساز ایرانی، باعث شده نگارنده به دنبال پاسخ این پرسش‌ها باشد که الگوی باغ در هند توسط نگارگر و باغساز چگونه در آثار نمودار شده است؟ و ازآنجا که باغسازی و نگارگری در هند الگوی ایرانی اسلامی دارند آیا این الگو همچنان در طول تاریخ باغسازی و نگارگری هندی دوام داشته است؟ این مقاله به کمک مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای به مقایسه تطبیقی نمونه‌هایی از هنر باغسازی و نگارگری هندی با تأکید بر باغ مقبره و نگاره‌های سبک گورکانی میپردازد.
الگوی باغ در باغسازی و به دنبال آن نگارگری هندی تحت تأثیر جهان‌بینی گورکانی و ویژگی‌های سرزمین هند از دلالت های معنایی الگوی اولیه خود فاصله گرفته و هویتی مستقل را در قالب زیبایی‌شناسی تسلط گرا به وجود آورده است. عظمت گرایی بنای داخل باغ، پوشش گیاهی پیرایش‌شده در فضای داخلی باغ و حضور آب به عنوان آرایه‌ای تزئینی ویژگی هایی است که نمودار عینی الگوی باغ در نگارگری و باغسازی هندی را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aesthetics of Garden’s Concept in Miniature and Gardening of India (With Emphasis on the Mughal Era)

نویسنده [English]

  • Padideh Adelvand
Faculty member of NAZAR research center Ph.D Candidate in Art Research
چکیده [English]

 
The garden concept is a common concept amongst the garden designer, briefly in this article refers as gardener, and miniature artists which has been affected by worldviews of different land during the history which implies a variety of objective manifestations. The Iranian gardener and miniaturist due to this common Iranian Islamic worldview available in land followed by that common understanding of garden concept agree on the common elements of garden.Gardening and miniature are of that conceptual arts have been entered into the territory of Iran, coincidence with the Mughal era.
This common worldview and understanding has been made the author to follow up the questions of how the garden concept has been emerged in art works. Since gardening and miniature in India comprises the Iranian- Islamic archetype, there is a question of whether this archetype has been lasting continuously in Indian gardening and miniature over the time?
The garden concept in Indian gardening and miniatures under the influence of Mughal worldview and more over the characterization of Indian Territory has taken away from those conceptual implications of original archetype and made an independent entity in form of a dominant aesthetics. The greatness of the architecture inside the garden, the manifestation of platform divan, trimmed vegetation of interior garden and the existence of water as decorative arrays, are of those characteristics which encompass the conceptual implication of garden concept in Indian miniature and gardening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden Tomb
  • Miniature
  • Mughal
  • India
  • Dominant Aesthetics