شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 M_Sheybani@sbu.ac.ir

2 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

در شهرهای قدیمی ایران، ساختار شهر با توجه به منابع آب شکل گرفته‌است. در این میان نقش باغ در شکل‌گیری ساختار شهر‌های ایران کلیدی و مهم است. عامل آب و زیرساخت سبز، از مهم‌ترین اجزا شهر ایرانی است. این دو عامل، ساختارهای متفاوت و در عین حال هم‌راستایی در شهرهای ایران ایجاد کرده‌است.
فضاهای سبز شهری، علاوه بر ایجاد سبزینگی در داخل شهر، اطراف آن را نیز پوشش می‌داده‌است. نتیجه آن ایجاد یک خرد اقلیم مناسب، در میان اقلیم نامناسب است. در عین حال این فضاهای سبز، عامل تولید نیز به حساب می‌آمده‌است. واحدهای تولیدی کوچک و بزرگی نه‌تنها اقتصاد شهری را تأمین می‌کردند، یک منظر شهری را نیز به وجود می‌آوردند، در واقع شهر، شهری پایدار بوده‌است.
پژوهش حاضر به دنبال کشف این رابطه در شهر شیراز است تا بتواند به یکی از الگوهای ساختار شهر ایرانی دست پیدا کند. در این پژوهش به روش اکتشافی، مبتنی بر مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای، اطلاعات لازم گردآوری و تحلیل شده‌است. نتایج حاصله، حاکی از یک اکوسیستم پایدار شهری بوده که چرخه کاملی از آب و گیاه و شهر را شکل می‌داده که علاوه بر ایجاد خرد اقلیم مناسب، منظر زیبا و پایدار شهری را نیز به وجود آورده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Garden City, An Examination of the Old Urban Structure of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sheybani 1
  • Hosein Parvin 2
  • Fahimeh Farnoosh 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

In the old cities of Iran, the city’s structure has been shaped by water resources.
In this regard, the role of the garden in shaping the structure of the cities of Iran is important.The factor of water and green infrastructure is one of the most important components of the Iranian city. These two factors have created different and at the same time coordinated structures in Iranian cities.
Urban green spaces, besides creating greenery in the city, also covered it. As a result, creating an appropriate climate among the climate is inappropriate.At the same time, these green spaces are considered to be the production factor.Small and large production units, which provided not only a metropolitan economy, but also a urban landscape. In fact, the city has been a stable city.
The present study seeks to discover this relationship in Shiraz in order to achieve one of the patterns of Iranian city structure.In this exploratory study, based on field observations and library studies, the necessary data have been collected and analyzed. The results suggest a sustainable urban ecosystem that shapes the full cycle of water and plant and city. In addition to creating the right climate, it has created a beautiful and sustainable city landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden City
  • Shiraz
  • Urban View