درجه‌بندی عوامل موفقیت فضای جمعی در مقیاس شهری نمونه‌ موردی : فرانسه و ایتالیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه هنر تهران

چکیده

فضای جمعی، گستره مهمی از شهر است که طی ساعات شبانه‌روز در اختیار شهروندانی از اقشار متنوع بوده و از تنوع فعالیتی برخوردار است. شهروندان برای حضور در این فضاها ممنوعیت صنفی، قومی و یا زمانی ندارند. موفقیت فضای جمعی، مقوله‌ای مستقل از شکل‌گیری آن بوده و ممکن است یک فضای جمعی موفق در شهر، نشانه‌های ظاهری شاخصی نسبت به یک فضای جمعی منفعل نداشته باشد.
پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات میدانی و تجربه عینی فضاهای جمعی، نمونه‌هایی از این فضاهای موفق را در شهرهای فرانسه و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان موفقیت فضاهای جمعی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ موفقیت این فضاها وابسته به چه عامل یا عواملی بوده و میزان تأثیر هریک چه اندازه است؟
موفقیت فضاهای جمعی در شهرهای اروپایی، وابسته به عوامل متعددی همچون موقعیت مکانی و جغرافیایی، پیشینه تاریخی، روند شکل‌گیری و تکامل، عوامل فرهنگی- اجتماعی و عوامل مصنوع دیگر است. مشاهده و بررسی فضاهای جمعی مورد مطالعه، سبب می‌شود عوامل مؤثر در موفقیت فضای جمعی را در قالب سه گروه عوامل تاریخی، طبیعی و کارکردی طبقه‌بندی کرد.
طراحی و ساخت فضاهای جمعی جدید و نیز باززنده‌سازی فضاهای شهری منفعل و تبدیل آن به فضای جمعی پویا، متأثر از ارزیابی این عوامل در هر فضاست؛ به‌این‌ترتیب شناخت عوامل موفقیت فضای جمعی حائز اهمیت بوده و می‌تواند موفقیت و سرزندگی آن را تضمین کند. بررسی میزان اهمیت هر یک از این عوامل در شهرهای فرانسه و ایتالیا مبین آن است که عامل تاریخی و کارکردی، بالاترین و عامل طبیعی پایین‌ترین درجه اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grading Success Factors of the Public Spaces in Urban Scale Case Studies From France and Italy

نویسنده [English]

  • seyedeh fatemeh mardani
چکیده [English]

Public space is a vital part of an urban area which is daily attended by various groups of people and has a variety of functions. Citizens do not face professional, racial, or time-associated limits for attending these spaces. The success of public spaces is not determined by their construction, and it is probable that the external appearance of a successful urban public space will not be particularly different from that of an unpopular one.
This is a field study research and, using direct experiences, it will investigate sample cases of successful spaces from France and Italy. How can the rate of success in public spaces be assessed? What factors and to what extent they influence the success of public spaces.In the European context, the success of public spaces depends on different factors such as the geographical position, historical background, the formation and emergence process, sociocultural elements and some other artificial ones. The investigation of the samples of public spaces in this research helps in classifying the influential factors which contribute to the success of public space in three categories of historical, natural, and functional ones.
The designing and construction of new public spaces and the renovation of the passive urban spaces and rendering them dynamic requires the assessment of the factors associated with urban space in each space. Therefore, recognition of the factors which affect the success of an urban space is very significant and can guarantee its popularity and liveliness. The investigation of the function of each of these factors in select cities in France and Italy reveals the historical and functional factors as the most important ones, while the natural factor are of the lowest importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public space
  • Public Space Success Factors
  • Historical Factors, Natural Factors, Functional Factors