دلایل سرزندگیِ فضاهای عمومی ایتالیا در گذر تاریخ تا به امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری

چکیده

بزرگترین عامل سرزندگی فضاهای جمعی، حضور مردم و تعامل اجتماعی آن ها با یکدیگر است و میدان از مهمترین فضاهای شهری است که از گذشته بستر شکل‌گیری زندگی اجتماعی بوده است. در واقع همۀ میدان های ایتالیا در گذشته، با رویکرد واحدی فضای جمعی و عمومی محسوب نمی شدند، بلکه براساس دورۀ زمانیِ ساخت آن مکان ها و رویکرد غالب در آن دوره، پویایی و سرزندگی خود را داشته اند. بطوری‌که به مرور زمان و در دوره های آینده بخاطر سیاست های مدیریت شهری که در مورد میادین تاریخی در ایتالیا صورت گرفته است به تداوم زندگی شهری در آن میادین منجر شده است و امروزه به عنوان فضاهای سرزنده شناخته می‌شوند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در گذشته عوامل تجمع و حضور مردم در میادین، با توجه به زمان ساخته شدن آن متغیر و متفاوت بوده است و امروزه این عوامل سیال هستند ولی نقش کالبد آن ها ثابت است. مطابق با یافته های این مقاله، پارادایم هایِ تراکم مفید افراد در محیط، وجود عناصر خوانا، امنیت اجتماعی، تعاملات اجتماعی و حس تعلق به مکان در محیط شهری به عنوان عوامل تجمع مردم و سرزندگی در فضاهای عمومی بویژه میادین ایتالیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Reasons of Vitality in Italian Public Spaces throughout History until Now

نویسنده [English]

  • zahra bahrololumi
چکیده [English]

The biggest factor in the vitality of collective spaces is the presence of public in that square and their interaction together. In the past, squares have been one of the most important urban spaces that have been a basis for the formation of social life. In fact, Italian squares were not all considered as collective and public spaces with one unified approach. Actually, they gained their dynamism and vitality based on their period of construction and the main approach of that time. Overtime, and in the coming future, urban management policies made about historical Italian squares has led the continuity of urban life and nowadays these squares are known as vibrant spaces.
Thus we can conclude that factors which effected the gathering and presence of people in these squares in the past were different and changeable based on the time they are constructed. Nowadays these factors are flowing but their structural role is stable. According to the findings of this article useful congestion of people in the environment, the presence of legible elements, social safety, social interactions and sense of belonging in the urban environment are the factors of liveliness and the peoples’ gatherings in public areas and especially Italian squares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social spaces
  • Liveliness
  • Urban management policies
  • The historical memory of the city