چیستی منظر گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ ایران

چکیده

شهرها تصویر تفکر، نوع زندگی و تحولات فرهنگی و تاریخی ساکنان خود هستند که بعد از تحولات انقلاب صنعتی عموماً به مراکز گردشگر فرصت، تبدیل شده و پس از مدت کوتاهی نیز به دلیل زمینه های موجود در آن ها اصلی ترین مقصد گردشگران نام گرفته اند. منظر شهری، شناخت مفهوم شهر نزد شهروندانی است که در طول تاریخ در آن محیط زیسته اند و با کالبدهای طبیعی و مصنوع محیط ارتباطی معنایی تولید کرده اند که در تداوم حیات معقول آن ها نقش اساسی دارد. موضوع اصلی منظر شهری قرائت تفسیر صحیح و درنهایت بازتولید کیفیت هایی است که ارزش‌های قدیم و جدید شهر را به هم پیوند می زند و موجب حفظ رابطه طبیعی انسان با محیط شهری خود می شود و فضایی قابل زیست فراهم می آورد.
منظر گردشگری می تواند به عنوان جزئی از منظرشهری، حوزه نوینی در ادبیات مطالعات شهر باشد که از ادراک کالبد شهر فاصله گرفته و به برقراری ارتباط عاطفی بین شهر و دیدارکننده، تثبیت ذهنی منظر شهر و ایجاد رابطه عینی، ورود کند و درعین حال میل به زندگی ساکنان شهر به محل سکونت خود را نیز افزایش دهد. ترسیم خط ارتباطی متناسب بین نمادهای شهری با درنظر داشتن کیفیت ادراک دیدارکنندگان و آسایش ساکنان می تواند در ذهن مخاطب تصویری ماندگار برجای بگذارد و ارتباط عینی و ذهنی بین گردشگران و شهر را ایجاد نماید که می توان آن را منظر گردشگری شهری نامید. این مقاله تلاش دارد تا ضمن واکاوی چیستی منظر گردشگری شهری، اهمیت ترسیم منظر گردشگری را از حوزه منظر شهری و فرهنگی با درنظرداشتن کیفیت تجربه دیدارکنندگان و لزوم آسایش ساکنان تبیین کند. در این پژوهش؛ تهران به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده و روش تحقیق مبتنی بر کشف، شهود، توصیف و تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is Urban Tourism Landscape

نویسنده [English]

  • parvaneh parchekani
چکیده [English]

Cities reflect their residents’ beliefs, life styles as well as historical and cultural evolutions; they have been generally transformed into tourist centers since the Industrial Revolution and become soon the major tourist destinations due to their particular characteristics. An urban landscape is knowledge about the concept of city gained by citizens who have resided in that particular environment throughout history and developed a meaningful relationship with natural and artificial bodies of the environment, which plays a crucial role in the continuation of their reasonable life. An urban landscape significantly puts an accurate interpretation on qualities and consequently reproduces those qualities which link old and new values of the city together, resulting in the maintenance of natural relationship of humans with their urban environment and provision of an inhabitable area. A tourist landscape as the part of urban landscape can be regarded as a new field in urban studies literature. It has been separated from perception of urban bodies, and has dealt with development of emotional relationship between cities and visitors, mental stabilization of urban landscape and development of objective relationship while increasing tendency of residents to live in their own residence. Drawing a true line of communication between urban symbols with regard to the quality of visitors’ perception and tranquility of residents can create a constant image that sticks in visitors’ minds and develop a mental and objective relationship between cities and tourists, which can be called the landscape of urban tourism. The present article aims at providing the exploration of the landscape of urban tourism as well as stressing the importance of drawing urban tourism in terms of urban and cultural landscape considering the quality of tourists’ experience and the requirement of the residents’ tranquility. In this regard, Tehran has been chosen as the case study and the research method is based on discovery, observation, description and analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Tourist landscape
  • Cultural landscape
  • Tehran