نماد رنگ در برند گردشگری خلاق شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مهندسی صنایع پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی.

چکیده

امروزه سفر از اسباب تفریح و سرگرمی صرف به ابزار شناخت و آگاهی، تفاهم با دیگران، درک جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان تبدیل شده‌است. این گردشگری می‏تواند در بستر شهرهای خلاق تجلی یابد. شهر خلاق شهری است که در آن بیش از توجه به میراث ملموس به میراث ناملموس توجه شده و فرهنگ و خلاقیت در آن در هم می‏آمیزند که خود موجب تمایز مقصد و خلق ارزش و مزیت رقابتی برای آن می شود. برند گردشگری شهرهای خلاق ایران باید از دل فرهنگ، تاریخ و صنایع خلاق آن استخراج شود، متمایز، پایدار و قابل باور بوده و برای ذی‌نفعان جذاب باشد و بتواند در ارتباطات و تعاملات جای خود را باز کند. از دیگر سو رنگ در زندگی انسان‌ها مفهومی نمادین دارد و پدیده‌ای عینی- ذهنی است که می‌تواند محرک و جالب توجه باشد، بار معنایی و مفهومی عمیقی را بر دوش کشد و پیام اصلی خود را به مخاطب برساند. همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد در تمدن و میراث ملموس و ناملموس ایرانیان، از دیرباز تاکنون، رنگ‌ها حامل بار معنایی و مفهومی عمیقی بوده و تنها جنبه تزیینی نداشته‌است. بنابراین در برند گردشگری شهرهای خلاق ایران، شهرهایی که در صنایع خلاق سرآمدند، کاربرد یک نماد رنگین ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color Symbolism in Creative Tourism Brand of Iranian Cities

نویسنده [English]

  • Mehrnoosh BasteNegar
Faculty member of department of Industrial Engineering Technology development Institute, Iran,
چکیده [English]

Today, a journey has turned from a mere entertainment into a tool for acquiring knowledge andcognition,understanding of others, understanding of the surrounding world and its truths, and richness of vision and attitudes in human beings. Tourismcan be manifested in the context of creative cities. A Creative city is a city where more attention is given to the intangible heritage rather thantangible heritages; in such a city, the culture and creativity are combined to cause distinction and to create value and competitive advantage. Iran’s tourism brand of creative cities should be extracted from its history, culture and creative industries.It should also be distinct, stable, credible and attractive to beneficiaries and it could be replaced with communication and interaction.On the other hand, color has symbolic meanings in human life; it is an Objective-subjective phenomenon which can be encouraging and interesting, and carry deep meanings and deliver its central message to his audience. It is also revealed that in the tangible and intangible heritage of Iranian civilization, colors had carrieddeep meaningsand were not merely decorative. Therefore, it is fundamental to use a colored symbol for cities excelled in the creative industries in Iranian tourism brand ofcreative cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative tourism
  • Creative City
  • Creative industries
  • Tourism brand
  • Color