تبلیغات محیطـی نمودی برای قرائت فرانمود منظر شهرهای هند*

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

کشور هند با توجه به وسعت، جمعیت، قدمت تاریخی و ترکیب اقوام و مذاهب گوناگون و موقعیت استراتژیک جدای از جایگاه ویژه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی از اهمیت ویژه اقتصادی برخوردار است و به تبع آن موضوع تبلیغات به‌طور عام و تبلیغات محیطی به‌طور گسترده‌ای در فضاهای شهری نمود دارد.
تبلیغات محیطی در جهان امروز به دلیل پیوندخوردن با همه نیازهای جامعه، یعنی اقتصاد، سیاست، دین، فرهنگ، آیین و ارزش‌های حاکم بر آن، به‌طور گسترده‌ای در فضاهای شهری حضور دارد و نمودی برای قرائت فرانمودهای آن جامعه است. شهرهای هند نیز از این امر مستثنا نیست و می‌توان با تأکید و تأمل بر آن فرانمودهای منظر شهری را در پس تبلیغات محیطی قرائت کرد. در این بررسی سعی بر آن بوده است با بررسی محتوا و شکل حضور تبلیغات محیطی در شهرهای هند به قرائت خصوصیات جامعه هند و فرانمودهای این تبلیغات پرداخته شود.
تبلیغات محیطی در شهرهای هند از نظر ساختار و شکل، منطبق با ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم هند است اما از نظر محتوایی با نیازها و شرایط اقتصادی و طبقاتی مردم آن جامعه منطبق نیست.
با بررسی و پاسخ به سؤالات زیر می‌توان به تبیین نظریه فوق پرداخت :
1- محتوا و شکل تبلیغات محیطی در شهرهای هند با عنایت به موارد زیر چه فرانمودی دارد؟

تبلیغات محیطی و ساختار شهرها از نظر مبلمان شهری و تطابق، هماهنگی یا تضاد آن با محیط.

تبلیغات محیطی و ساختار اجتماعی شهرهای هند از نظر طبقات اجتماعی مردم شهرها و تطابق، هماهنگی یا تضاد آن با محیط.

تبلیغات محیطی و ساختار مذهبی از نظر تنوع مذاهب و باورهای مردم و تطابق و تضادهای آن با این باورها.

تبلیغات محیطی و ساختار سیاسی از نظر تنوع احزاب، دیدگاه‌ها و مالکیت کشورهای بیگانه و تطابق و تضاد آن با خواست سیاسی مردم.
2- تبلیغات محیطی در شهرهای مختلف هند با توجه به ساختار و جایگاه اقتصادی، سیاسی و مذهبی این شهرها چه فرانمودی دارد؟
در بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی و تحلیل شکل حضور و محتوای تبلیغات محیطی در سه شهر هند با ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی خواهیم پرداخت و درنهایت از طریق این بررسی‌ها و جدول‌های به‌دست‌آمده به فرانمودهای تبلیغات محیطی در هند پی خواهیم برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outdoor Advertising Manifestations for Reading the Appearance of India Cities’ Landscape

نویسنده [English]

  • Abdollah Kheiri Motlagh
چکیده [English]

India, because of its size, population, history and composition of different ethnic and religious groups and strategic position, apart from its political, cultural, social, religious, and economic special position, has a particular economic significance. As a result, advertising in general and outdoor advertising, in particular, is widely seen in urban areas.
In today's world, outdoor advertising is largely present in urban areas due to conjoining with all the needs of society, i.e. the economy, politics, religion, culture, religion, and dominant values. It is an aspect of reading, outdoor manifestations in that the society. Indian cities are no exception to this fact, so that some emphasis and reflection can reveal manifestations of urban landscape behind outdoor advertising. The present study is aimed to investigate the content and form of outdoor advertising Indian cities in order to read the characteristics of Indian society and manifestations of these advertisements.
Outdoor advertising in Indian cities is in accordance with social, economic, cultural, and political structures of life of Indian people in terms of form and structure. However, in terms of content, it does not match the Indian people’s needs, economic conditions, and social classes.
Respond to the following questions can better explain the aforementioned idea:
1. What manifestations do Indian cities’ outdoor advertising content and form have with regard to the following cases?
• Outdoor advertising and structure of cities in terms of urban furniture and its compliance with or contrast to the environment
• Outdoor advertising and social structure of Indian cities in terms of social classes of people in cities and its compliance with or contrast to the environment
• Outdoor advertising and religious structure in terms of diversity of religions and beliefs of people and its compliance with and contrasts to these beliefs
• Outdoor advertising and political structure in terms of the diversity of parties, views and property to foreign countries and its compliance with and contrast to politicians willingly to the people
2. What outdoor manifestations do outdoor advertising have in different cities of India with regard to the economic, political and religious structure and position of these cities?
Through field observations and library studies, we will investigate and analyze the presence form and content of outdoor advertising in three Indian cities with political, economic and religious features, and finally we will discover manifestations of outdoor advertising in India through the obtained reviews and tables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outdoor Advertising
  • Urban landscape
  • appearance
  • manifestation