راه‌حل هند برای توانمند‌سازی : پول‌گـرم یا پول ‌سـرد الگوی تأمین منابع مالی در توانمند‌سازی اقتصادی ساکنین بافت‌های مسئله‌دار شهری هند*

نویسنده

سازمان نوسازی شهر تهران

چکیده

رشد روزافزون جمعیت شهری در هند، پیرو پیشرفت‌های اقتصادی ایجاد شده در دهة اخیر میلادی، مسئله زاغه‌نشینی و گسترش بافت‌های مسئله‌دار شهری را به‌عنوان یکی از مسایل مهم مدیریت ‌شهری در هند مطرح کرده است. هرچند تمامی کشورهای درحال توسعه به این مشکل مبتلا هستد؛ اما هندی‌ها در این خصوص رتبة دوم جهان را دارند.
از طرف دیگر، جمعیت بالای ساکن این بافت‌ها، برای ارتقای وضعیت محدوه‌ها در شهرهای هند، امکان بهره‌مندی از روش مداخلة کشورهای چین و ترکیه را به لحاظ اقتصادی با مشکل تأمین منابع مواجه می‌کند. با این‌حال پیچیدگی و گستردگی موضوع باعث رویکرد انفعالی هندی‌ها به این بافت‌ها نشده است. آنها حتی از طریق مدل خود، در مدت 10 سال توانسته‌اند وضعیت محدوده‌های سکونت شامل جمعیتی حدود 60 میلیون نفر (معادل جمعیت ایران در سال 75) را ارتقا دهند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه مدیریت شهری هند برای اسکان زاغه‌نشینان، به‌جای منابع مالی تبعیدی، به توانمندسازی ساکنان پرداخته و از این طریق به نوسازی مشارکتی بافت‌های شهری دست یافته‌اند.
فرضیة این تحقیق عبارت است از اینکه تجربة هند به طور عام و مدیریت‌شهری به طور خاص، بهبود وضعیت این بافت‌ها را از طریق افزایش قابلیت ساکنین (مهارت‌آموزی) یا اصطلاحاً، افزایش توان تولید و قابلیت مدیریت پول‌گرم پی‌گیری می‌کند. این مدل کمتر به پول‌های ‌سردی همچون وام‌های کم بهره و یا کمک‌های بلاعوض دولتی متکی است.
برای اثبات این فرضیه با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی به بیان تجربة شهر احمدآباد و سازمان‌های مردم‌نهاد این شهر، از طریق جمع‌آوری اسناد و انجام مطالعات‌میدانی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

India’s Solution to Empowerment: Hot Money or cold money

نویسنده [English]

  • Keivan Khaliji
چکیده [English]

The growing urban population in India following the economic progress made in recent decades has drown attention towards slum dwellings and the expansion of the problematic urban fabrics as an important urban management issue in India. Although all developing countries are suffering from this terrible problem, but in this respect Indians rank second in the world.
On the other hand, high population of people living in these textures makes it difficult to benefit from financial interventions of China and Turkey because of fund supplying problems in the process of improving conditions in urban areas. However, the complexity and extensiveness of the problem had not made Indians adopt a passive approach towards these fabrics. On the contrary, using their own model, they have managed to improve and upgrade the residential areas including a population of about 60 million people (equal to the population of Iran in 1375) within 10 years. The current study attempts to shed light on how the urban management system in India empowers the slum settlers instead of using expatriate financial resources, and thereby renovates the urban fabrics through partnership. The research hypothesis is that the experience of India in general and urban management in particular, pursue the improvement of these texures by increasing the abilities of residents (training of skills) or increasing production capacity and the capability of hot money management. This model is less reliant on cold monies such as low-interest loans or government grants.To prove this hypothesis, the descriptive-analytical method is used to express the experience of Ahmadabad city and the community-based organizations of it, through collecting documents and doing field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problematic urban fabrics
  • Economic empowerment
  • Hot Money
  • Cold money