مطالعه تطبیـقی تزیینات و مصالـح آن در مناره‌های مساجـد کهـن هنـد و ایـران*

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر

چکیده

نقوش و تزیینات در هنر ملل مختلف، گاه به‌صورت پیچیده، پرکار و ظریف و گاه ساده و کم‌کار، با کیفیت، کمیت و مصالح مختلف، در ترکیب‌بندی‌های متفاوت ارائه می‌شود که در قالب نقوش حیوانی، انسانی، گیاهی، هندسی، تجریدی و خطوط تزیینی قابل بررسی است. در دوران اسلامی نقوش تزیینی و ترکیب‌بندی آن‌ها جایگاه ویژه‌ای یافته و به‌جهت منع تصاویر انسان و حیوان، نقوش هندسی و گیاهی، رشد و تنوع چشمگیری داشته‌اند، که در آثار هنری مختلف چون: معماری، کتاب‌آرایی، سفالگری، فلزکاری و پارچه‌بافی و غیره  نمود پیدا می‌کند‌.
تزیینات معماری خصوصاً مساجد از بارزترین آثار تزیینی دوران اسلامی است، که شامل: مناره، گنبد، سردر،‌ ایوان و ... می‌شود. هر یک از این عناصر دارای جنبه‌های خاصی است که معمولاً در سرزمین‌های مختلف اسلامی با ویژگی‌های منطقه‌ای ارائه می‌شود و بدیهی است که تأثیرات مناطق مجاور موجب پیدایش هنرهای ترکیبی نیز می‌شود. به‌گونه‌ای که تزیینات بومی با عناصر وارداتی ترکیب شده و شیوه جدیدی به وجود می‌آورند. شبه‌قاره هند در دوران اسلامی، با تأثیرپذیری از ایران، تزیینات ترکیبی هندی ـ ایرانی و سبک ویژه‌ای آفریده است.
این نوشتار سعی دارد به بررسی تطبیقی تزیینات مناره‌های1 مساجد کهن هند و ایران که از لحاظ تاریخی مطابقت دارد، بپردازد تا از این طریق پاسخگوی سؤالات پژوهش باشد. آیا تزیینات مناره‌های دوره اسلامی هند و ایران اصالت بومی و محلی دارد؟ ازآنجاکه این دو سرزمین همسایه بوده و تبادلاتی با هم داشته‌اند، این ارتباطات موجب الگوگیری سرزمین‌ها از همدیگر شده است؟ فرضیه نوشتار مبنی بر‌این است که بخش عمده الگوی تزیینات مناره‌ها و مصالح آن‌ها در مساجد کهن هند و ایران الگوهای بومی و محلی دارد.
روش تحقیق : مقایسه‌ای و استنتاجی است که بر پایه اطلاعات کتابخانه‌ای و مشاهدات عینی صورت گرفته است. در روند پژوهش نمونه‌هایی از مناره در مساجد هند (مسجد قوت‌الاسلام، مسجد جامع احمدآباد و مسجد جامع دهلی) به جهت تزیینات و مصالح با سه نمونه از مناره‌های ایران (مسجد ساوه، مسجد جامع گوهرشاد و مسجد جامع اصفهان) مقایسه و بررسی شده است. نتیجه نهایی مبنی بر‌این است که تزیینات، نقوش و مصالح در هر دو سرزمین، بومی و محلی بوده که به تدریج تحت تأثیر باورهای اسلامی پالایش شده است. تزیینات مساجد هند در مناره و سایر بخش‌ها، ترکیبی از تزیینات هندی و ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Study of Decoration and its Materials of India and Iran ancient Mosque Minaret

نویسنده [English]

  • maryam ghandeharioon
چکیده [English]

Decorative motifs in art of different nations, sometimes present complex, sophisticated and elegant, sometimes simple and hypothyroidism, with different quality, quantity and materials, in different configurations and they are searchable in the form of animal, human, plant, geometric, abstract, lines Decorative lines.
In the Islamic era decorative motifs and their composition had a particular place and because of the prohibited images of human and animal, geometric and plant motifs, had tremendous growth and diversity, and shows in various art works such as architecture, book designing, pottery, metalworking, weaving and…
Architectural decorations, especially the mosques of the Islamic period are the most striking decorative effects which include: the minaret, dome, entrance, porch and… .Each of these elements has certain aspects that are usually regional features offered in various Islamic lands and obviously, the effects of adjacent areas causing compositional arts. So the native decorations imported elements combine to form a new mode. India, the Islamic era, came under the influence of Iran, decorated in a combination of Iranian Hindi, has created a special style.
This article wants a comparative study of ancient mosque minarets1 decorations India and Iran, which has historically been so similar that it will answer the research question. Are Islamic minarets decorations India and Iran local authenticity? Because the two neighboring lands and exchanges have been together, whether this communication would have been redeploying each other lands? Hypothesis, based upon which much of the decorative pattern on mosque minarets and materials in ancient India - Iran's local patterns.
Methodology: Comparative and inductive based on library information and objective observations. Examples of mosque minarets in India (the Qovatoleslam mosque, the Ahmadabad Jama Mosque) with three examples of Iran (the Saveh mosque, the GoharShad Mosque and the Isfahan Jama Mosque) were compared and evaluated. The final result shows that ornamentation, motifs and materials in both lands, where Indigenous and local which gradually changed under the influence of Islamic beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minarets decorations
  • minarets motifs
  • decorative materials
  • Iran minarets
  • India minarets