سینمای دگرگون جایگاه خرد و شهود در ساخت و تماشای­ فیلم شاعرانه*

نویسنده

گروه هنرهای نمایشی، دانشگاه تهران

چکیده

سینما، هنری رویاآفرین و دگرگون‌کنندة نسبت میان ذهنیّت و عینیّت، واقعیّت و خیال است. روایت بازتولید‌شدة زندگی انسان‌ها، در قالب سیر داستانی یا مستند، درآمیخته با جهان‌بینی فیلم‌ساز. در میان دسته‌بندی‌های سینمایی، سینمای شاعرانه بیشترین سهم را در برانگیختن ذهنیت مخاطب و پرورش نیروی تخیل او دارد. پدیدة فیلم شاعرانه، مبتنی بر نوعی نگاه رؤیا‌گونه و بازآفرینی جهانی دگرگون و ویژه نسبت به جهان واقعیت است. با این دیدگاه، تماشای یک فیلم شاعرانه به مثابه شرکت در آیینی است که تماشاگر خویش را در تجربه بازآفرینی و خلق دوباره اثر، سهیم می‌کند. هنجارگریزی و آشنایی‌زدایی این نوع سینمایی، از نظر روانی، فضایی معبدگونه و اساطیری برای تماشاگر ایجاد کرده و زمینه‌های زایش جهانی تازه و آرمانی را در رؤیاهای مخاطب، به وجود می‌آورد. این رخداد، محصول دریافت‌های شهودی فیلم‌ساز از زندگی و جهان هستی است که پیوسته، ایجاد پرسش کرده و تماشاگر را به تأویل وامی‌دارد. سینمایی اندیشمند و کاشف هستی حقیقت که وظیفة کشف چیستی حقیقت را به تماشاگرش واگذار می‌کند.
دنیای رؤیاها، افسانه‌ها، اسطوره‌ها و آیین‌ها، منابع مناسبی برای الهام‌بخشی به فیلم شاعرانه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Transforming Cinema The Role of Intellect and Intuition in the Production and Interpretation of Poetic Movies

نویسنده [English]

  • farshad fereshte hekmat
چکیده [English]

Cinema is considered to be a dream inducer art, one which redefines the relation between the mental and the concrete, between the real and the imaginary. It relates the reproduction of human life, whether as a narrative or a documentary, and interwoven with the director’s worldview. Among all cinematic genres, poetic movies excite the most the mind of the audience and train the most their imagination power. Poetic movies entail a dreamy view and reproduce a different and specific world from the real world. From this perspective, watching a poetic movie is no different from participating in a ritual, one which invites the viewer to join the director in the experience of the reproduction of the work of art. Norm deviation and de familiarization in this cinematic genre creates a temple-like and mythical space in the mind of the viewer from a psychological perspective and helps engender a novel and ideal universe in their dream land. This springs from the director’s intuitive conceptualizations about life and the universe which incessantly poses questions and incites the audience to make interpretations. This is a thought-provoking cinema which explores the entity of reality and leaves the audience with the task of exploring the nature of reality.
The world of dream, legends, myths, and rituals represents an apt source of illumination for poetic films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • poetry
  • interpretation
  • The mental
  • Imagination
  • Dream
  • Norm deviation / Norm breaking
  • Ritual