تحلیل و بررسی آثار خوشنویسانه ارول آکیاواش در بستر فرهنگی ترکیۀ مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تصویرسازی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.

2 دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

قرن 19 میلادی، شاهد  فشار شدید آکادمی‌ها و سلطة آن‌ها بر نقاشی بوده است؛ از یک‌سو با آغاز نقاشی مدرن در جوامع غربی، امپرسیونیست‌ها تولید آثار هنری علیه آکادمی‌ها را آغاز کردند و از سوی دیگر به دنبال پیشرفت تکنولوژی - اختراع دوربین عکاسی و تأثیر سینما- ظهور جنبش‌ها و سبک‌های هنری یکی پس از دیگری، هنرمندان را به بررسی هنرهای سنتی و محلی سوق داد. علاوه بر این نفی آکادمیسم و توجه هنرمندان پیشرو غربی به میراث هنری اسلامی و شرقی به ویژه در زمینة خوشنویسی، هنرمندان مدرن ترکی را نیز بدین سمت هدایت می‌کرد. ارول آکیاواش  در زمرة این هنرمندان است که درکنار تجربة آموزه‌های غربی، از خطوط اسلامی در آثار خود بهرة فراوان برده است با توجه به شرایط فرهنگی ترکیه چگونگی به‌کارگیری خوشنویسی در نقاشی ترکی از ویژگی‌های مهم آثار اوست که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. هدف این تحقیق تبیین و بررسی آثار خوشنویسانة ارول آکیاواش در بستر فرهنگی ترکیة مدرن است و با استفاده از روش تاریخی-توصیفی و تحلیلی با رجوع به آثار، زندگی هنرمند و نظریات هنرمندان و منتقدان هنری ترک به دنبال درک ارتباط آثار خوشنویسانة ارول آکیاواش با بستر فرهنگی ترکیه مدرن است. نمونه‌های مورد مطالعه آثار خوشنویسانة منتشرشده در کتاب ها و کاتالوگ هاست که به شیوة هدفمند انتخاب شده‌اند. شیوة گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است. پس از واکاوی آثار مشخص شد با توجه به شرایط فرهنگی ترکیة مدرن و توجه به مؤلفه‌های فرهنگی و مذهبی، آکیاواش با بهره‌گیری از خوشنویسی به تدریج در دوره‌های آثارش، بیان اعتقادی و عرفانی را در قالب آثار خوشنویسانه به شکل کاملاً آشکار، نمایان ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Review of Erol Akyavaş‘s Calligraphic Works in the Cultural Context of Modern Turkey

نویسندگان [English]

 • Rauofeh Hejazi 1
 • Hojat Amani 2
1 Master of Illustration, Ferdows Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. in Analytical and Comparative History of Islamic Art, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statement of the problem: The 19th century witnessed the intense pressure of the academies and their dominance over paintings. In addition, with the beginning of modern painting in Western societies, the impressionists started producing works of art against the academies. This was reinforced by the advancement of technology - the invention of the photographic camera and the influence of cinema. With the emergence of art movements and styles, one after the other, artists were encouraged to investigate traditional and local arts. Moreover, the rejection of academicism and the attention of leading Western artists to Islamic and Eastern artistic heritage, especially in the field of calligraphy, encouraged modern Turkish artists to take this path. Erol Akyavaş is among these artists who,  along with the experience of western teachings, has made great use of Islamic lines in his works, considering the cultural conditions of Turkey. The way he used calligraphy in Turkish painting is one of the important features on which this research focuses. This  study attempts to explain and examine the calligraphic works of Erol Akyavaş in the cultural context of modern Turkey. This research employs the historical-descriptive and analytical method and with reference to the works, the artist’s life, and the views of Turkish artists and art critics, seeks to understand Erol Akyavaş’s calligraphic works in the cultural context of modern Turkey. The studied examples were calligraphic works published in books and catalogs, which were selected purposefully. The methods of data collection were library and documentary. Analysis of the data in the cultural conditions of modern Turkey shows that Akayavaş expressed his belief and mysticism clearly visible in the form of calligraphic works by highlighting his cultural and religious components.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic calligraphy
 • Turkish painting
 • Erol Akyavaş
 • Modern Turkey
 • اختیاری میاب، مهدی و هاشمی، سید عباس. (1396). علل و دلایل شکل‌گیری، تداوم و گسترش جنبش گولن. جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، (12)6، 203-163.

  • امانی، حجت و فرحمند درو، سارا. (1400). سیر تحولات خوشنویسی اسلامی در ترکیه معاصر. هنر و تمدن شرق، 9(32)،67-80.
  • ذبیح زاده، علی‌نقی. (1380). ترکیه لائیک، پیامد اصلاحات در دولت عثمانی. فصلنامة معرفت، 43،79-66.
  • طاهایی، جواد. (1380). اسلام گرایی و دولت مدرن در ترکیه. راهبرد، (19)، 127،-154.
  • فرحمند درو، سارا و امانی، حجت. (1400). باززایی نگارگری با زبان نو در ترکیه دوران معاصر (از 1900 تا کنون). باغ نظر، 18(103)، 88-75.
  • فلاح، رحمت االله. (1391). مبانی گفتمانی و رفتاری اسلام گرایان ترکیة در حوزة سیاست ورزی. مطالعات راهبردی جهان اسلام، (51)، 107-128.
  • فلاحت پیشه، حشمت اله و ولدبیگی، صفر. (1392). آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه. پژوهش‌های راهبردی سیاست، 6(36)، 90-115.
  • نواختی مقدم، امین. (1396). الگوهای توسعة اسلام مدرن در ترکیه از نگاه «فتح‌الله گولن». تاریخ مراجعه: 10/3/1401. قابل دسترس در: https://www.farsnews.ir/news/13960323001424/
  •  
  • A Selection from the Collection. (n.d.). Retrieved May 28, 2022, From https://www.istanbulmodern.org/en/collection/photography-collection/5?t=3&id=1009
  • ALAKUŞ, A. O. (2011). KÜLTÜREL ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA ÜRK DÜNYASINDAN SANATSAL BİR BATI ETÜDÜ. ANKARA: Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 35-39.
  • Artist Erol Akyavas. (n.d.). Retrieved May 28, 2022 Form https://artfacts.net/artist/erol-akyavas/115972
  • Bisar, H., Dostoglu, H. & Haldun, M. (eds.). (2007). Erol Akyavas On the Way to Karbala Retrieved May 28, 2022, From https://www.christies.com/en/lot/lot-5132403
  • Digler, M. & Soylu, R. (2020). Erol Akyasin Resimeride Tasavvuf ve Islam Kalirafisi Etkileri. The Journal of Social Sciences, 7(48).
  • Durgun, O. (2000). Gonul gözüyle bir omur EROL AKYAVAS A Life through the Eyes of the Heart. SkyLife Aralik, 221-225
  • En-el Hak. (n.d.). Retrieved May 28, 2022, From https://artam.com/muzayede/271-cagdas-sanat-eserleri/erol-akyavas-1932-1999-en-el-hak
  • Erol Akyavaş - Retrospektif. (n.d.) Retrieved May 28, 2022, From https://www.istanbulmodern.org/tr/basin/basin-bultenleri/erol-akyavas-retrospektif_1186.html
  • Erol Akyavaş retrospective opens at Istanbul Modern. (2013). Retrieved May 28, 2022 Form https://www.hurriyetdailynews.com/erol-akyavas-retrospective-opens-at-istanbul-modern-47831
  • Erol Akyavas. (n.d.). Retrieved May 28, 2022, From https://www.detayart.com/erol-akyavas/
  • Erol Akyavaş: Aşkın Yolu Üzerinde Bir Eşsiz Sır. (n.d). Retrieved May 28, 2022, From http://www.antikalar.com/
  • Inankur, Z. (2007). Erol Akyava. Retrieved May 28, 2022, From https://erolakyavas.org/?page_id=15
  • İslam estetiğinin görkemli dili. (n.d.). Retrieved May 28, 2022, From https://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/islam-estetiginin-gorkemli-dili-528680
  • Izleri, D. (2000). Erol Akyavas: The Mark of the East. Retrieved May 28, 2022, From https://www.lightmillennium.org/fall/lmtv_akyavas.html
  • Süreyya, S. (2013). Erol Akyavaş: Tuvalde zikreden derviş. Retreived May 28, 2022, From https://www.star.com.tr/acik-gorus/erolakyavas-tuvalde-zikreden-dervis-haber-764753/
  • Yetgin, A. (2013). EROL AKYAVAŞ‟IN GELENEKLE SOMUTLAŞAN RESİMLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI KOMPOZİSYON ÖZÜMLEMELERİ (Dalı Yüksek Lisans Tezi). AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, Antalya, Türkiye.