بسیج عمومی به مثابۀ یک وضعیت اجتماعی در کلانشهر مدرن و بازنمود آن در بیم و امید (1339)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سینما، دانشکدۀ سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

 از ارنست یونگر نویسنده و نظریه‌پرداز برجستة آلمانی، به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم یاد می‌شود. وی در کنار افرادی همچون کارل اشمیت، و مارتین هایدگر در زمرة روشنفکران راست‌گرایی بودند که دیدگاه‌ها و نظریاتشان در به‌قدرت‌رسیدن حزب نازی تأثیر فراوانی داشت. بحث یونگر در رابطه با بسیج عمومی، از جنگ و مبارزه به مثابة الگویی برای شکل‌دهی به یک وضعیت اجتماعی بهره می‌گیرد که نظم اجتماعی را بر مبنای مفاهیم جنگی بازپیکره‌بندی می‌کند. در این وضعیت نظامی‌سازی و بسیجِ زمان جنگ به ساختار اجتماعی تزریق می‌شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است، می‌کوشد با تحلیل فیلم بیم و امید (1339) ساختة گرجی عبادیا، نحوة بازنمود وضعیت بسیج عمومی و کنترل اجتماعی را در این اثر موردمطالعه قرار دهد. بیم و امید روایت زندگی مرد متأهل جوانی به نام آقای کریمی است که به‌واسطة بحران اقتصادی و مالی دهة سی به تازگی کار خود را از دست داده، بدین خاطر نمی‌تواند وعده‌هایی که برای شب عید به خانواده‌اش داده را عملی سازد. با درنظرداشتن شرایط نامساعد اجتماعی، بحران اقتصادی و گسترش اعتراضات و اعتصابات در مخالفت با حکومت در سال‌های انتهایی دهة سی، پژوهش حاضر می‌کوشد برخی از دلالت‌های اجتماعی و سیاسی این اثر را آشکار کند. از این منظر، فیلم به مثابة اثری پروپاگاندایی عمل می‌کند که تصویری فانتزی از جامعه‌ای همدل و منسجم ارائه می‌کند که شهروندان و حکومت برای مقابله با خطری که جان یکی از شهروندان را تهدید می‌کند (استعاره‌ای از تهدید نظم اجتماعی)، بسیج می‌شوند. آرامش و ثبات خانوادگی و اجتماعی به تصویر درآمده در انتهای فیلم، با تمایل حکومت پهلوی برای ایجاد ثبات و برقراری نظم از بطن اعتراضات و اعتصابات این ایام در پیوند قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total Mobilization as a Social Condition in the Modern Metropolis and its Representation in Fear and Hope (1960)

نویسنده [English]

 • Alireza Sayyad
Assistant Professor, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Ernst Jünger, a distinguished German author, and theorist is known as one of the most significant authors of the 20th century. Along with individuals like Carl Schmitt and Martin Heidegger, he was among those right-wing thinkers whose ideas and theories had a great impact on raising the Nazi party. Jünger’s argument regarding total mobilization uses war and struggle as a model for the formation of a social condition in which the social order is reconfigured according to the concepts related to war. In such a condition, militarization and mobilization of wartime are injected into the social structure. Based on a descriptive-analytic method and by using library references, the present research aims at analyzing Fear and Hope (1960) film directed by George Ovadiah and studying how the condition of total mobilization and social control is represented in this film. Fear and Hope is the life story of a young married man named Mr. Karimi who due to the economic and financial crisis of the 1950s has just been dismissed from his job and as a result, cannot afford the expenses of the New Year ceremony. Regarding the impaired social condition, economic crisis, and the spread of demonstrations and strikes against the government in the late 1950s, the present study tries to unfold some socio-political implications of the film. In this regard, the film acts as a propagandistic work that introduces a fanciful image of a coherent empathetic society in which the government and citizens are mobilized to confront the danger that is threatening one of the citizen’s life (a metaphor of threatening the social order). The social-familial peace and stability pictured at the end of the film can be linked to the Pahlavi regime’s tendency to establish stability and order in the heart of demonstrations and strikes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Total Mobilization
 • Social Surveillance
 • Ernst Jünger
 • Walter Benjamin
 • Fear and Hope (1960)
 • آبراهامیان، یرواند. (1384). ایران بین دو انقلاب (ترجمة احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی). تهران: نشر نی.

  • امید، جمال. (1374). تاریخ سینمای ایران: جلد اول 1357 1279. تهران: انتشارات روزنه.
  • برنز، اریک. (1381). میشل فوکو (ترجمة بابک احمدی). تهران: نشر ماهی.
  • بنیامین، والتر. (1400). متافیزیک جوانی و چند مقالة دیگر (ترجمة محسن ملکی). تهران: انتشارات ناهید.
  • بوسی- گلاکزمان، کریستین. (1396). صحنة امر مدرن و سیمای مِدوسا (ترجمة فرزام امین‌صالحی)، شیوه، مرداد و شهریور، تهران: خانه هنرمندان ایران.
  • حبیبی، محسن. (1389). قصة شهر (تهران، نماد شهر نوپرداز ایرانی 1332-1299). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • حدادی، محمدحسین. (1383). ارنست یونگر و ادبیات جنگ. پژوهش زبان‌های خارجی. (18)، 17-26.
  • حسینی، حسن. (1399). راهنمای فیلم سینمای ایران: جلد اول (1309-1361). تهران: نشر روزنه کار.
  • رنجبر، مقصود. (1386). اوضاع سیاسی - اجتماعی ایران در دهة 1340. زمانه، (57)، 41-46.
  • فوکو، میشل. (1372). سراسربینی (ترجمة ناهید مویدحکمت). فرهنگ (ویژة علوم اجتماعی). 15، 15-36.
  • مهرابی، مسعود. (1371). تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال 1357. تهران: انتشارات مؤلف.
  •  
  • Armitage, J. (2003). On Ernst Jünger’s ‘Total Mobilization: A Re-evaluation in the Era of the War on Terrorism. Body & Society, 9(4), 191–213.
  • Benjamin, W. (1979). Theories of German Fascism: On the Collection of Essays War and Warrior Edited by Ernst Jünger, (J. Wikoff, Trans.). New German Critique. 17, 120-128.
  • Bures, E. M. (2014). Fantasies of Friendship: Ernst Jünger and the German Right’s Search for Community in Modernity. (Unpublished Ph.D. Theseis in University of California), Berkeley, United States.
  • Dimendberg, E. (1997). From Berlin to Bunker Hill Urban Space, Late Modernity, and Film Noir in Fritz Lang’s and Joseph Losey’s M. Wide Angle, 19(4), 62-93.
  • Huyssen, A. (2015). Miniature Metropolis: Literature in an Age of Photography and Film. Cambridge & London: Harvard University Press.
  • Jünger, E. (1992). Total Mobilization. In R. Wolin (Ed.), The Heidegger Controversy: A Critical Reader. Cambridge & London: The MIT Press.
  • Kaes, A. (1993). The Cold Gaze: Notes on Mobilization and Modernity. New German Critique. 59, 105-117.
  • Mirsepassi, A. (2019). Iran’s Quiet Revolution: The Downfall of the Pahlavi State. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Mourenza, D. (2020). Walter Benjamin and the Aesthetics of Film. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Nawratek, K. (2019). Total Urban Mobilisation: Ernst Jünger and the Post-Capitalist City. Singapore: Palgrave Pivot.
  • Sale, S. (2010). Mobilization or distraction? Friedrich Kittler’s media theoretical reading of Ernst Jünger. Journal of War & Culture Studies, 3(2), 201-213.
  • Wolin, R. (1992). Introduction to Total Mobilization, In R. Wolin (Ed.), The Heidegger Controversy: A Critical Reader. Cambridge & London: The MIT Press.