نقدی بر طرح شماتیک منظر مسجدالنبی در کتاب «باغ و منظر اسلامی»

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

دکترای معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

با توجه به جایگاه مهم مسجد در عالم اسلام، رجوع مجدد به اولین مسجد که به دست پیامبر (ص) ساخته شد می‌تواند به تفسیرهای جدیدی از مسجد و طراحی آن بینجامد. توجه به منابع فقهی و روایی قرون گذشته در کنار توجه مرسوم به منابع تاریخی معماری و منظر در این زمینه راهگشاست. اکراه پیامبر در مسقف‌کردن مسجد الا به ضرورت، و میل ایشان به سادگی معماری مسجد و بی‌مرزی بین شبستان و حیاط و همچنین ممانعت از کاشت درخت در حیاط مسجد نکاتی هستند که در منابع فقهی و تاریخی به آن پرداخته شده است. راگلز در طرح شماتیکی که در کتاب «باغ و منظر اسلامی» از مسجدالنبی ارائه می‌کند به این موارد توجه نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Schematic Project of Masjed al-Nabi's Landscape in the Book “Islamic Gardens and Landscapes”

نویسنده [English]

 • Reza Kasravi
Ph.D. in Landscape Architecture, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the important position of mosque in the Islamic world, referring to the first mosque built by the Prophet (s) can lead to new interpretations of the mosque and its design. Paying attention to the jurisprudential sources and narratives of the past centuries, along with the traditional attention to historical sources of architecture and landscape, is a way in this regard. The Prophet's reluctance to roof the mosque on the condition of necessity, and his desire to simply architecture the mosque and the borderlessness between the seraglio)shabestan( and the courtyard, as well as preventing the planting of trees in the courtyard of the mosque are some of the points that have been discussed in jurisprudential and historical sources. Raggles has not paid attention to these issues in the schematic design he presents in the book "Islamic Gardens and Landscapes" from Al-Nabi Mosque.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Masjid al-Nabi
 • Landscape
 • Islamic Gardens and Landscapes
 • بیهقی، ابوبکر. (1361). دلائل النبوه (ترجمة محمود مهدوی دامغانی). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  • صدوق، محمد. (1437). من لایحضره الفقی. ج. 1. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  • کلینی، محمدبن یعقوب. (1399). الکافی. ج. 3. تهران: انتشارات دانش گویا.
  • موسوی عاملی، سید محمد. (1367). مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام. ج. 4. قم: انتشارات مؤسسة آل البیت.
  • نجفی، محمدباقر. (1386). مدینه‌شناسی. ج. 1. تهران: نشر مشعر.
  • Ruggles, D.F. (2008). Islamic Gardens and Landscapes. Philadelphia: University of Pennsylvania.