ضرورتِ عبور از نظریۀ گذار

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

دکترای معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

از آنجایی که فهم انسان‌ها باعث تفسیر معنی پدیده‌ها می‌شود، بنابراین دستگاه فکری که فهم را ممکن می‌سازد بسیار اهمیت دارد و بدین ترتیب می‌توان گفت عینیتی خارج از فهم ما، دسترس‌پذیر به نظر نمی‌رسد و ما همیشه دارای موقیعتی (زمان‌مند-مکان‌مند یا بدن‌مند) برای تفسیر هستیم که بی‌طرف‌بودن را غیر‌ممکن یا به تعبیری طرفداری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. آگاه‌شدن به این مقدمه، نشان می‌دهد آن مفاهیم و اصولی که بنیان‌های دستگاه فکری را می‌سازند و فهم را ممکن می‌کنند، بسیار حیاتی هستند و در صورتی که دارای اِشکال باشند، هر نوع اقدام دیگری را نیز دارای اشکال می‌کنند؛ اگرچه در ابتدا بسیار مستحکم و صحیح به‌نظر برسند. هر کو نَکُنَد فهمی زین کِلکِ خیال‌انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. یکی از این بنیان‌های فکری که نیازمند نقد است، اصول حاصل از نگاه شرق‌شناسانِ غربی یا بومی‌شدة تحت تأثیر آن‌هاست. طی روندی پیچیده، پیش‌فرض‌های شرق‌شناسانه منجر به بدیهی‌پنداشتن «نظریة گذار» شده است. پیش‌فرض نظریة گذار این است که مسیر پیشرفت همانی است که در غرب طی‌شده و باید گام‌به‌گام آن رفت تا در مسیر توسعه و زندگی باسعادت قرار گرفت. از این‌رو هر نوع مطلبی که از دریچة نظریة گذار فهم شده باشد نیازمند نقد است تا بتوان از آن عبور کرد و در سطح بومی‌سازی باقی نماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Passing Through the Transition Theory

نویسنده [English]

 • Seyed Amir Hashemizadegan
Ph.D. in Landscape Architecture, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the people`s understanding is the reason for interpreting the meaning of phenomena, the thinking structure that makes this understanding possible is very significant, as it can be supposed that any objectivity outside our understanding organization would not be achievable, so that we are required continuously a situation (time-place based or a physical structure) to interpret the phenomena, as being neutral is impossible and favoritism is an inevitable outcome. Acknowledging this prelude represents the vital nature of these concepts and principles, and its necessity for constituting the foundations of the thinking structure, as a possible way of understanding; thereby if these structures are facing issues, they may encounter any other type of action with problems, despite initially looking a solid precise concept; Anyone who does not comprehend the imaginary nature of this magic words (Hafez), his/her depiction is not acceptable, even if he/she be a skilled Chinese portrayer. One of these thinking foundations that requires criticism is the principles derived from the ideas of western orientalists or the local areas under their influence. In a complicated process, the presumptions of these groups have led to the statement of “transition theory” as an obvious idea. The presumption of this theory says that the road to progress is the exact one that has been experienced in the West and it should be followed step by step to achieve development and live a happy life. Therefore, any type of subject that is realized under the influence of transition theory requests criticism to be passed through and not to get stuck at the level of localization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transition Theory
 • Orientalism
 • Understanding of Precedents
 • توفیق، ابراهیم و همکاران. (1398). نامیدن تعلیق. تهران: مانیا هنر.

  • حافظ، شمس‎الدین محمد. (1396). دیوان حافظ (به کوشش غلامحسین آذری‌مهر). تهران: نشر روزگار.
  • ضیاء ابراهیمی، رضا. (1396). پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی‌جاسازی (ترجمة حسن افشار). تهران: نشر مرکز.

  • فردوسی، ابوالقاسم. (1399). طبع انتقادی شاهنامة فردوسی (به تصحیح جلال خالقی مطلق؛ به کوشش احسان یارشاطر). نیویورک: Bibliotheca Persica