بررسی تطبیقی نحوۀ انعکاس اندیشۀ شاعر و طراح بر معماری باغ مزار (نمونه‌های موردی: باغ آرامگاه حافظ و سعدی)

نوع مقاله : مطالعۀ موردی

نویسندگان

پژوهشگر دکتری، گروه معماری، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران.

چکیده

باغ مزار یا باغ آرامگاه، طراحی یک نماد و نشان یادبود است که نمایان‌کنندة عقاید، دیدگاه‌ها و باور فرد آرمیده در آن است. بنابراین باتوجه به اینکه آیندگان از این مکان دیدن می‌کنند، بهتر است که جاودان و پایدار باشد. همان‌طور که در پژوهش‌های گوناگون مطرح شده، راز جاودانگی یک اثر، داشتن ارتباط آن با تماشاگر و بهره‌بردار است. تبعیت از الگوهای فرهنگی و اقلیمی و تناسب با شرایط منطقه و جامعه از ضروریات آن است؛ از همین رو انعطاف‌پذیری، تناسب با زمانه و انتقال معنا از الزامات طراحی فضاها و بناهای یادمانی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و  با رویکرد پدیدارشناسانه به تفسیر معیارهای مؤثر در انعکاس اندیشة شاعر و طراح بر آرامگاه و در ثبت و انتقال هویت فرهنگی-مکانی شهر پرداخته است. در این راستا دو نمونه ‌‌موردی آرامگاه در شیراز به ‌عنوان شهری با چندین بنای آرامگاهی انتخاب شده و روش جمع‌آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه‌ای و میدانی همراه با مستندنگاری مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصله و سنجش قیاسی نمونه‌ها براساس معماری ایرانی، فرهنگ و محیط زندگی (شیراز) بر اندیشة شاعر و طراح در معماری باغ آرامگاه‌ها تأثیر گذاشته است. اصول معماری ایرانی مورد توجه در آرامستان شامل موارد ذیل می‌شود: ترکیب معماری سنتی و مدرن، تقارن، مقیاس انسانی، تزیینات، نماد، مصالح و اصول باغ‌سازی معماری ایرانی که در نهایت باعث خلق معماری متناسب با فرهنگ منطقه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of How the Thoughts of the Poet and Designer are Reflected in the Architecture of Tomb Garden (Case examples: Hafez and Saadi Tomb Garden)

نویسندگان [English]

  • Zahra Yarmahmoodi
  • Fatemeh Niknahad
Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The garden of the tomb is the design of a symbol and a memorial that reflects the ideas, views, and beliefs of the person resting in it. Therefore, since people will visit this place in the future, it is better to be eternal and stable. As stated in various studies, the secret of a work’s immortality is its relationship with its viewers and users. Adherence to cultural and climatic patterns and adaptation to the conditions of the region and society is essential. Therefore, flexibility, appropriateness of the time, and the transfer of meaning are among the requirements for the design of spaces and monuments. The research uses the descriptive-analytical research method and employs the phenomenological approach to determine the relationship between the poet and the designer’s thought and the architecture of the tomb and in recording and transmitting the cultural-spatial identity of the city. In this regard, two examples of tombs in Shiraz as a city with several tombs were selected. The data was collected, analyzed, and interpreted through the bibliographic method. According to the results and deductive measurement of samples based on Iranian architecture, culture, and living environment (Shiraz) has influenced the thought of the poet and designer in the architecture of the garden of tombs. The principles of Iranian architecture considered in the monastery include the following: the combination of traditional and modern architecture, symmetry, human scale, decorations, symbols, materials, and principles of gardening of Iranian architecture, which ultimately has created architecture appropriate to the culture of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomb Garden
  • Andre Godard
  • Mohsen Foroughi
  • Hafezieh
  • Saadieh
  • Shiraz