پژوهشی در معناشناسی و ویژگی‌های بازنمود اساطیر مصر باستان در بازی رایانه‌ای: «کیش یک قاتل:ریشه‌ها»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسلام، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدة هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازندگان بازی‌‌های رایانه‌ای به بازنمایی رخدادهای گوناگون و موضوعات متنوعی می‌پردازند. بازسازی تمدن‌های باستانی و استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و اساطیری از جمله موضوعاتی است که در بسیاری از بازی‌ها مورد توجه قرارگرفته است. اساطیر، از اصلی‌ترین عناصر سازندۀ فرهنگی هر تمدن به شمار می‌روند. شناخت فرهنگ اساطیری هر تمدن منجر به آشنایی هرچه بیشتر با نگرش پیشینیان در باب پدیده‌های هستی خواهد شد. زبان آثار اساطیری زبانی نمادین است. همان‌طور که مقولۀ نماد و نمادشناسی در بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی همواره بازتاب داشته و مورد بحث و تأکید قرار گرفته است؛ با توجه به ظرفیت‌های بازی‌های رایانه‌ای در بازتاب نمادها و اساطیر، این مقوله می‌تواند در این رسانة نوین هنری نیز مورد توجه و بازشناسی قرار گیرد. یکی از بازی‌های رایانه‌ای موفقی که به بازسازی واقع‌گرایانۀ تمدن‌های باستانی پرداخته، بازی «اساسینز کرید: ریشه‌ها» است. این بازی با بازسازی تمدن کهن و عظیم مصر باستان، واکنش‌های مثبت بسیاری دریافت کرد. یکی از جنبه‌هایی که در این بازی مورد بازسازی قرار گرفته است توجه به خدایان، اساطیر، نقوش و نمادها است. پژوهش حاضر برای اولین بار در کشور به بررسی و نمادشناسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای تمدن مصر بر مبنای تصاویری برگرفته از جریان این بازی رایانه‌ای با روشی توصیفی-تحلیلی می‌پردازد. هدف این پژوهش بررسی نمادشناسانۀ عناصر اساطیری در یک بازی رایانه‌ای موفق در سطح بین‌المللی و واکاوی شیوه‌های مختلف به‌کاررفته در این بازی جهت بازتاب این ظرفیت‌‌های تمدنی و اساطیری است. در نهایت از فروش و استقبال از این بازی در سطح دنیا می‌توان نتیجه گرفت زمینه‌های اساطیری و نمادهای فرهنگی قابلیت گسترده‌ای جهت استفاده در بازی‌های رایانه‌ای دارند و با تحلیل عناصر عناوین موفق بین‌المللی می‌توان اقدام به تولید بازی‌های رایانه‌ای بومی براساس ظرفیت‌های اساطیری و تمدنی غنی موجود در تمدن ایرانی-اسلامی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Semantics and Characteristics of Representing Ancient Egyptian Mythology in “ Assassin’s Creed: Origins” Computer Game

نویسندگان [English]

  • Pooriya Tahmasebi 1
  • Mahyar Asadi 2
1 M. A Student of the history of Islamic Art, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, College of Visual Arts, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the creators of computer games represent a variety of events and themes. Reconstruction of ancient civilizations and the use of historical and mythological capacities are among the topics that have been considered in many games. Myths are one of the main cultural elements of any civilization. Understanding the mythological culture of any civilization will lead to more familiarity with the attitude of its predecessors toward the phenomena of existence. The language of mythological works is symbolic. As the category of symbols and symbolism has always been reflected and discussed in many branches of the humanities; given the capabilities of computer games in reflecting symbols and myths, this category can also be considered and recognized in this new artistic medium. One of the most successful computer games that has realistically reconstructed ancient civilizations is Assassin’s Creed: Origins. The game received many positive reactions with the reconstruction of the ancient and great civilization of ancient Egypt. One aspect that has been reconstructed in this game is the attention to gods, myths, motifs, and symbols. For the first time in the country, the present study examines and symbolizes the symbolic elements and myths of Egyptian civilization based on images taken from this computer game in a descriptive-analytical manner. The purpose of this study is to study the symbolism of mythological elements in an internationally successful computer game and to analyze the various methods used in this game to reflect these civilizational and mythological capacities. Finally, from the sale of this game at the international level, it can be concluded that mythological fields and cultural symbols have a wide potential for use in computer games, And by analyzing the elements of this game, it is possible to produce computer games based on the rich mythological and civilizational capacities in the Iranian-Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer game
  • Mythology
  • Symbols
  • Ancient Egypt
  • Assassin’s Creed
امانی، حسین. (1395). بررسی نشانه‌شناختی بازی رایانه‌ای Journey. مقالة ارائه شده در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها،  اصفهان، ایران.
• ‏‫ایونس‌، ورونیکا. (1375). شناخت‌ اساطیر مصر (ترجمة محمدحسین‌ باجلان‌ فرخی). تهران: اساطیر.
•‏‫ خانیکی، ‌هادی و برکت، ‌محیا. (1394). بازنمایی ایدئولوژی‌های فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای. مطالعات رسانه‌های نوین، 4(1)، 99-131.
•‏‫ سرلو، خوان‌ ادواردو. (1389). فرهنگ‌ نما‌دها (ترجمة مهرانگیز اوحدی). تهران: کتابخانه و مرکز اسناد بنیاد ایران شناسى.
• ‏‫رازی‌زاده، علی. (1395). تطبیق الگوهای نشانه-معناشناسی بر بازی‌نامه گرشاسپ. مقالة ارائه شده در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان.
• ‏‫سلیمانی، فاطمه و کثیری، مرضیه. (1395). الگوی سه‌گانة اقتباس از شاهنامه در نگارش بازینامه. مقالة ارائه شده در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، ایران.
• ‏‫طاهری‌قلعه‌نو، ‌زهراسادات؛ ذوالفقاری، ‌حسن و باقری، ‌بهادر. (1392). ساخت بازی‌های رایانه‌ای براساس قصه‌های بلند عامیانة ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل). مطالعات ادبیات کودک، 8-11(4)، 105-126.
• کرافورد، گری. (1397). گیمرهای ویدیویی (ترجمة زینب مددی). تهران: دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ‏‫مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرک).
• وارنر، رکس‌. (1389). دانشنامة اساطیر جهان (ترجمة ابوالقاسم‌ اسماعیل‌‌‌پور). تهران: اسطوره.
• ‏‫هال، جیمز. (1390). فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب
( ترجمة رقیه بهزادی). تهران: فرهنگ معاصر.
 
• Baker, R. F. & Baker, Ch. F. (2001). Ancient Egyptians: people of the pyramids. Englad: Oxford University Press.
• Casey, Ch. (2021). Assassin’s Creed Origins: Video Games as Time Machines. Near Eastern Archaeology, 84(1), 71-78.
• Dick, M. B. (1999). Born in heaven, made on earth: the making of the cult image in the ancient Near East. United States: Eisenbrauns.
• Freeman, Ch & Ray, J. D. (1997). The legacy of ancient Egypt. United States: Facts on File.
• Gordon, A. H. & Schwabe, C. W. (2004). The quick and the dead: biomedical theory in ancient Egypt. Brill: Styx.
• Kahl, J. (2007). Ra is my Lord: searching for the rise of the Sun God at the dawn of Egyptian history. Berlin: Harrassowitz.
• Pinch, G. (2002). A guide to the gods, goddesses and traditions of ancient Egypt. Englad: Oxford University Press.
• Poiron, P. (2021). Assassin’s Creed Origins Discovery Tour: A Behind the Scenes Experience. Near Eastern Archaeology, 84(1), 79-100.
• Žabkar, L. V. (1968). A study of the ba concept in ancient Egyptian texts. Chicago: University of Chicago Press.
• Zecchi, M. (2010). Sobek of Shedet: the crocodile God in the Fayyum in the dynastic period. Tau.
• Ziegler, Ch., Palayret, N., Baud, M. & Musée, D. (1999). L’art de l’Ancien Empire égyptien: actes du colloque organisé au Musée du Louvre par le Service culturel les 3 et 4 avril 1998. Documentation française.