عوامل تقویت و تهدید کارکردهای امنیتی سکه‌های دورۀ هخامنشیان (559-330ق.م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دکتری تاریخ، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

سکه‌ها منابع مصور و معتبری از زمان‌های گذشته هستند که مطالعۀ آنها می‌تواند به روشن‌شدن بخش‌های تاریک تاریخ گذشتگان کمک شایانی کند. سکه‌ها در زمان‌های گذشته نقش امنیتی، تجاری و رسانه‌ای داشته‌اند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تقویت و تهدید کارکردهای امنیتی سکه‌های دورۀ هخامنشیان (559-330ق.م) با بهره‌گیری از روش تحقیق تاریخی و شیوۀ نگارش توصیفی ـ تحلیلی است. در گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و آرشیو موزه‌ای استفاده شده است.
تجارت و ابزارهای داد و ستد همواره از مؤلفه‌های بسیار مهم حیات اجتماعی یک جامعه به شمار می‌آید، لذا در پژوهش حاضر تلاش شده تا این جنبه از تاریخ اجتماعی-اقتصادی با طرح ایـن فرضـیه که عوامل سیاسی و اقتصادی با کارکردهای امنیتی سکه‌های هخامنشی رابطۀ مستقیم داشته‌اند، مورد واکاوی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عوامل تقویت‌کنندۀ کارکرد سکه‌های هخامنشی را باید در اقدامات داریوش اول در زمینۀ توجه به زیرساخت‌های اقتصادی (جاده شاهی)، اداری (دیوان برید) و تدبیر در شیوه‌های مدیریت سیاسی (ساتراپ‌نشینی) جست‌وجو کرد. عوامل تهدیدزای کارکرد سکه‌های هخامنشی را نیز باید در سوءمدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جانشینان داریوش مانند سیاست تقسیم سکۀ طلا در جنگ‌های پلوپونزی، استخدام سربازان مزدور، فساد دربار، افزایش قدرت ساتراپ‌ها و افزایش نرخ بهره و مالیات تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Strengthening and Threatening the Security Functions of the Achaemenid Coins (559-330 BC)

نویسندگان [English]

  • Reza Ebadi Jamkhaneh 1
  • Sina Foroozesh 2
  • Mohammad Farhadi 2
1 Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in history, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Coins are illustrative and credible sources of ancient times whose study can shed light on the darker parts of history. Coins had security, commercial, and media role in the past. The purpose of this study is to investigate the factors that enhance and threaten the security functions of the Achaemenids period coins (559-330 BC) using a historical research method and a descriptive-analytical writing approach, library sources, and museum archives and documents. Trade and trading tools have always been one of the most important components of a society’s social life. The present study attempts to investigate this aspect of socio-economic history by proposing the hypothesis the political and economic factors can affect the Achaemenid coin security functions. The findings indicated that the Achaemenid coins have to be reinforced by Darius’s efforts to pay attention to economic (royal road), administrative (Divine Road), and political management practices (Satrapies). The threatening effects of the Achaemenid coins must also be found in the political, social, and economic mismanagement of Darius’s successors, such as the policy of gold coinage in the Peloponnesian Wars, the recruitment of mercenary soldiers, corruption of the court, the rise of the Satraps, and the increase in interest rates and taxes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coins
  • Achaemenids
  • Reinforcement
  • Threats
  • Security Functions
آژند، یعقوب. (1397). تاریخ هنر باستان. تهران: سمت.
• اتینگهاوزن، ریچارد و گرابار، الگ. (1396). هنر و معماری اسلامی (ترجمه یعقوب آژند). تهران: سمت.
• بانی مسعود، امیر. (1388). پست مدرنیته و معماری بررسی جریان‌های فکری معماری معاصر غرب. تهران: نشر خاک.
• بلخاری، حسن. (1388). سرگذشت هنر در تمدن اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
• پاپادوپولو، الکساندر. (1368). معماری اسلامی (ترجمه حشمت جزنی). تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.
• پوپ، آرتور اپهام. (1365). معماری ایران پیروزی شکل و رنگ (ترجمه کرامت‌اله افسر). تهران: انتشارات یساولی.
• پیرنیا، محمدکریم. (1352). ارمغان ایران به جهان معماری گنبد. هنر و مردم، (12)، 136 و 137.
• پیرنیا، محمدکریم. (1387). سبک‌شناسی معماری ایران. تهران: سروش دانش.
• جوادی، شهره. (1393). تداوم نشانه‌ها و بقایای معماری مهری قفقاز در کلیساهای ارمنستان و گرجستان، باغ نظر، 11(31)، 33-44.
• جوادی، شهره. (1397). اماکن مقدس با پیشینۀ مهری. هنر و تمدن شرق، 6 (19)، 10-15.
• حمزه‌نژاد، مهدی. (1393). بررسی اصالت اسلامی ایرانی در مساجد نوگرای معاصر، مطالعۀ موردی طرح مسجد چهارراه ولیعصر تهران. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، (15)،42-61.
• فلاحت، محمدصادق. (1384). نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد، هنرهای زیبا،22(22)، 35-42.
• کومون، فرانسیس. (1383). آیین پر رمز و راز میترا (ترجمه هاشم رضی). تهران: بهجت.
• گدار، آندره. (1365). آثار ایران (ترجمه ابوالحسن سرو مقدم). مشهد: آستان قدس.
• مقدم، محمد. (1343). مهرابه یا پرستشگاه دین مهر. انجمن فرهنگ ایران باستان،1(3)، 46-114.
• نصر، سید حسین. ( 1389). هنر و معنویت اسلامی (ترجمه رحیم قاسمیان). تهران: انتشارات حکمت.
• هیلن براند، رابرت. (1380). معماری اسلامی (ترجمه باقر آیت‌الله شیرازی). تهران: انتشارات روزنه.

• Bokhan, A. (2009). The Minaret: Islamic architecture or Religious invocation? Retrieved Dec 8. from http://www. thaakat.wordpress.com.
• Imanova, A. (2019). Contemporary and traditional Islamic architecture. Journal of Art and Architecture. London.
• Hoteit, A. (2015). Contemporary architectural trends and their impact on the symbolic and spiritual function of the mosque. International Journal of Current Research, 7(3), 3547-13558.