تحلیل دیدگاه آرتور اپهام پوپ در رابطه با معماری ایران با تأکید بر نوشتار کتاب «سیری در هنر ایران»

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران.

3 گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، واحد رشت، ایران.

چکیده

«آرتور پوپ» یکی از بزرگ‌ترین محققینی بوده که فرهنگ و معماری ایران را به جهانیان معرفی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نوشتار پوپ در کتاب مشهور خود با عنوان «سیری در هنر ایران» بوده است. این کتب از مهم‌ترین دانشنامه‌های هنر ایرانی قبل و بعد از اسلام و از مفصل‌ترین و معتبرترین کتاب مرجع دربارۀ تاریخ هنر ایران محسوب می‌شود. این کتاب باتوجه به تصاویری که در آن به چاپ رسیده غنی‌ترین منبع هنر ایران است. در سال 1926 میلادی، پوپ اولین بار، بعد از برگزاری نخستین کنگره در فیلادلفیا، کمی پس از بازگشتش به آمریکا نگارش مجموعۀ «سیری در هنر ایرانی» را آغاز کرد. در تحقیقات پوپ، معرفی هر بنا با بهره‌گیری از تصویر است؛ نظیر روشی که باستان‌شناسان در ارائۀ نتایج کاوش‌های خود به کار می‌برند. نگرش پوپ به تاریخ هنر معماری ایران پوزیتیویستی است که تحت تأثیر آموزه‌های فلسفۀ «کانت» و نگاه مدرن به علم تاریخ بود. این نگرش با تکیه بر انواع مختلف منابع با تمرکز بر تاریخ سیاسی و دیپلماتیک به دسته‌بندی و طبقه‌بندی اسناد می‌پردازد و با دیدگاهی تجربی به فضاهای عینی توجه داشته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ریزمعیارهای هنر ایرانی که از نظر پوپ در انتظام نظام فضایی معماری ایرانی مؤثر بوده عبارت است از: تداوم، انتزاعی‌گرایی، نمادگرایی، روشنی و دقت، خصلت اجتماعی و سنتی تاریخ هنر ایرانی و ارتباط و تأثیر معماری ایران و سایر تمدن‌ها و تأثیر آنها برهم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Arthur Upham Pope’s Viewpoint in Relation to the Persian Architecture A Systematic Review on the Book Entitled “A Survey of Persian Art”

نویسندگان [English]

  • Sindokht Rezaei Lipaee 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
  • Reza Askarizad 3
1 Ph.D. Candidate, in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor of Architecture Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Architecture, ACECR, Rasht Branch,Iran.
چکیده [English]

Arthur Pope was one of the greatest scholars who introduced Persian culture and architecture to the world. This study aims to study the writing of Arthur Pope in his famous book entitled “A Survey of Persian Art”. This book is one of the most important encyclopedias of Persian art before and after Islam and the most detailed and authoritative reference book on the history of Iranian art. This book is the richest resource of Persian art with the illustrations in which it has been published. In 1926, Pope began writing A Survey of Persian Art for the first time, after the first congress in Philadelphia, shortly after his return to the United States. In his research, he introduced any building using an image; Like the method that archaeologists use to present the results of their excavations. Pope’s view of the history of Persian architectural art is positivist, influenced by the teachings of Kant’s philosophy and the modern view of history. Relying on different types of resources, focusing on political and diplomatic history, this approach deals with the classification of documents, and with an empirical perspective, pays attention to objective spaces. The results indicated that the sub-criteria of Persian art that according to Pope, are effective in regulating the spatial system of Iranian architecture are: continuity, abstraction, symbolism, clarity and accuracy, social and traditional character of Iranian art history and the relationship and impact of Persian architecture and other civilizations and their influence on each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthur Upham Pope
  • History of Iranian Architecture
  • A Survey of Persian Art
  • Islamic Architecture
اکبری، علی. (1395). روش‌شناسی شناخت معماری گذشته ایران. تاریخ مراجعه: 20/05/1395. قابل دسترس در: https://anthropologyandculture.com/fa/
• ابوالضیا، مهوش. (1348). «آرتور اپهام پوپ». تهران: راهنمای کتاب.
• امان‌اللهی، حمید. (1395). مروری بر پیشینۀ تاریخی، فرهنگی و پژوهشی محوطة تاریخی تخت سلیمان، اثر، 36(69)، 3-20.
• پوپ، آرتور آپهام. (1343). نظری به هنر ایران. هنر و مردم، (27)، 2-5..
• پوپ، آرتور آپهام. (1373). معماری ایران (جلد 3). (ترجمه حســین صدری افشار). تهران: انتشارات فرهنگان.
• پوپ، آرتور آپهام. (1387الف). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز (جلد 1). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
• پوپ، آرتور آپهام. (1387ب). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز (جلد 2). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
• پوپ، آرتور آپهام. (1387ج). سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز (جلد 3). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
• حیدری، اصغر. (1390). کارنامه آرتور اپهام پوپ ایران‌شناس آمریکایی. پانزده خرداد، 28(8)، 99-137.
• ذکاء، یحیی. (1376). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
• ذوالفقارزاده، حسن. (1393). تحلیلی بر شیوه‌های نگرش به معماری اسلامی. پژوهش‌های معماری اسلامی، 2(2)، 29-45.
• سحاب، ابوالقاسم. (1356). فرهنگ خاورشناسان. تهران: سحاب.
• صدیق، عیسی. (1340). یادگار عمر. تهران: فرهنگ و هنر.
• صدیق، عیسی. (1352). چهل گفتار: درباره سالگردهای تاریخی یادبود دانشمندان معاصر تاریخ و فرهنگ ایران. تهران: دهخدا.
• طهماسبی، احسان. (1386). بررسی روش پوپ در تاریخ‌نویسی معماری ایران. گلستان هنر، (7)، 55- 64.
• مظاهری، هوشنگ. (1387). آرامگاه خارجیان در اصفهان. اصفهان: فرهنگ.
• میرسعیدی، معصومه. (1379). دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.

• Askarizad, R. & Jafari, B. (2019). The Influence of Neo-Classical Facades on Urban Textures of Iran. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 188-200.
• Frye, R. (2003). Bulletin of the asla instttute. Retrieved August 16, 2011. from http://www.iranicaonline.org/articles/asia-institute-bulletin-of-the.
• Kadoi, Y. (2012). Arthur Upham Pope and his research methods in Muhammadan art: Persian carpets, Journal of Art Historiography, 6(1), 1-12.
• O’Kane, B. (2016). Arthur Upham Pope and the Study of Persian Islamic Architecture. In Arthur Upham Pope and A New Survey of Persian Art. Boston: Koninklijke Brill NV.
• Rizvi, K. (2007). Art History and the nation: Arthure Upham Pope and the discourse on Persian art in the early twenthieth century. MUQRNAS, 24, 45-65.
• Smith, M. (1957). Rejoinder to Arthur Upham Pope’s Comment. Journal of the American Oriental Society, 77(3), 217-219.
• Siver, N. (2005). Pope, arthur upham. Retrieved July 20, 2005. from http://www.iranicaonline.org/articles/pope-arthur-upham
• Wilber, D. (1976). Iran, past and present: from monarchy to Islamic republic. New Jersey: Princeton University Press.