سخن سردبیر

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ سرمقاله

چکیده

این شمارة مجله به میراث تمدنهای کهنی میپردازد که در نواحی مهمی از شرق باستان کمابیش برجای و استوارند : از جمله کشورهای آسیای میانه که خراسان بزرگ و ماوراءالنهر نامیده میشدند و جایگاه اقوام مختلف با آداب و باورهای گوناگون، طبیعت بکر و ذخائر گرانبها بوده است. مردمان ساکن این آب و خاک در گذر زمان مصائب بسیار دیدند اما ایستادند و سرانجام به احیای م ی ر ا ث غ ن ی خ و ی ش ه م ت گ م ا ش ت ن د . همچنین هندوستان که بخشی از آن تابع دولت هخامنشی بود و در روزگار اسلامی نیز متأثر از فرهنگ و هنر ایران، سرزمینی است که با ویژگیهای خاص جغرافیایی، جمعیت زیاد، آیین و آداب و رسوم غریب، اقتصاد خودکفا و عجیبترین کشور جهان تداوم فرهنگی چند هزار ساله شکوهِ فرهنگ و هنر شرق را به رخ جهانیان ک ش ی د ه ا س ت. شمارة 6 با چهار مقاله برگرفته از سفر علمی  اکتشافی هندوستان به برخی از مفاهیم شهری و اجتماعی در نقاط مختلف هند اشاره دارد. در زمینة شهر به فضای جمعی، عدالت وبومی شدن وسائل نقلیه و دیدگاه کلاسیک و ارگانیک در مقبرهسازی اسلامی هند میپردازد. آوای باغ ایرانی و هنر و تمدن در مرز و بوم کهن ایران با گزارش و تحلیلی از آسیای میانه، مقالات آزاد این شماره هستند که به جهت اهمیت موضوع برگزیده شده و هریک نکاتی بدیع و بکر در سرزمین شرقی با تمدن دیرینه مانند ایران بزرگ و هند را معرفی و تحلیل نمودهاند. نتیجة این بررسیها طرح سؤالات و دیدگاههایی است در مورد فرهنگ و هنر که زمینة مطالعات آتی را فراهم نموده و اهم آن عبارت است از: باورهای مشترک و ادیان کهن شرقی، تداوم آن تاکنون و تأثیرشان بر آداب اجتماعی که در ایران، هند و آسیای میانه به اشکال مختلف بروز نمودهاند.

عنوان مقاله [English]

Editor’s Foreword

چکیده [English]

This issue of the journal deals with the heritage of ancient civilizations that have flourished and endured more or less in the important areas of the ancient East; among the Central Asian countries where they are called the Great Khorasan and Transoxiana and house different ethnic groups with different customs and beliefs, unique nature, precious reserves. People of the land have gone through a lot but they stood and finally endeavored to restore their rich heritage. Additionally, India was a land that was part of the Achaemenid State and a territory, under the influence of Iran’s culture and art in the Islamic days, with certain geographical characteristics, large population, peculiar rituals and customs, self-sufficient economy, and the most incredible country in the world that has been culturally survived for thousand years and displays ostensibly its glorious culture and eastern art to the world. Issue 6 contains 4 articles drawing on a scientific-explorative journey to India, touching on some urban and social concepts in different parts of India. As for the cities, it addresses community spaces, justice and localization, vehicles, classic and organic views on India’s Islamic tomb building. Voice of Iranian gardens, art and civilization in the ancient land of Iran are incorporated into the free articles of the chapter with a report and analysis on the Central Asia. The investigations reach a conclusion by raising questions and views about culture and art which lay the foundations for future studies and could be condensed as follows; shared beliefs and religions of the ancient East, how they endured and their effect on social customs which appeared in different forms in Iran, India and Central Asia.