ردپای زندگی در شهر مفهوم فضای جمعی در شهرهای هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

در دنیای امروز توجه به تعامل شهروندان و حیات جمعی نیازهایی را در طراحی شهری به وجود آورده، به گون های که فضاهای جمعی به مبحثی مورد توجه در شهرهای امروزی تبدیل شده است. بررسی ویژگ یها و عوامل شک لگیری این فضاها بخشی از مبانی نظری حوزه مطالعات شهری را تشکیل م یدهد. با در نظر گرفتن معماری منظر به عنوان یک دانش و حرفه بومی به نظر م یرسد این عوامل در سرزمی نهای مختلف، خاص همان فرهنگ و مردمان باشد. این مطالعه به بررسی فضاهای جمعی کشور هندوستان م یپردازد و در پی یافتن پاسخ این پرسش است که «مفهوم فضای جمعی در شهرهای هند در چه اصول و معیارهایی با مبانی نظری موجود اشتراک یا افتراق دارد؟ » در این پژوهش که با روش مشاهده و با بهر هگیری از مطالعات کتابخان های انجام شد، تفاوت بسیاری در شرایط کالبدی و جریان زندگی جاری در این فضاها مشخص شد؛ تفاو تهایی که در نگاه اول آنها را به کلی از شهرهای مدرن منفک م یساخت. به نظر م یرسد میان مفهوم و عوامل شک لدهنده فضای جمعی در شهرهای هند و تعاریف و عوامل شناسای یشده در مبانی نظری موجود، تفاو تهای بسیاری وجود دارد. لذا نم یتوان عوامل یکسانی را در تمام دنیا برای شک لگیری فضاهای جمعی توصیه کرد. برای یافتن پاسخ سؤال پژوهش، مطالعات میدانی در گستر های از نوع، عملکرد و کالبد از فضاهای مذهبی تا تجاری و از بافت قدیمی به جدید صورت پذیرفت. این فضاها در دو دسته کلی فضاهای ارگانیک هندی )غالباً قدیمی و مذهبی( و بخ شهای برنام هریزی شده مدرن تفکیک شد. ویژگ یهای فضاهای جمعی در بافت مدرن مشابه عوامل مؤثر شناخته شده بود؛ اما برای سایر بخ شها تعریف خاص فضای جمعی در هند جستجو شد. در مجموع بیش از 18 فضای جمعی در 8 شهر با مطالعه و بازدید میدانی شناسایی و خصوصیات آنها تحلیل شده است. در پایان با بررسی اصول و شاخ صهای حداقلی توصیه شده برای تشکیل این فضاها، معلوم شد فضاهای جمعی هندی متأثر از سطح عمومی زندگی در آن کشور با حداقل شرایط )امنیت، پیوستگی با شهر و حضور پیاده( با ابتدای یترین نوع زندگی شناخته شده در مبانی نظری دنیا )فعالی تهای ضروری( انطباق داشته و دلیل تفاوت اولی های که حس شد، فاصله زیاد زندگی و کالبد فضا )فضاهای مدرن و غربی( است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Footprint of Life in City Investigation on the Meaning of Social Space in Indian Cities

نویسنده [English]

  • Mona Masoud Lavasani
M.A in Landscape Architecture
چکیده [English]

Today paying attention to the citizens’ interaction and social lives has created some needs in urban design. So that social spaces have become an important subject in our cities. The survey on the characteristics and factors of forming these spaces constitutes a part of theories of urban studies. Considering landscape architecture as domestic/native knowledge and careers/occupations, it appears that these factors in different territories exactly belong to the same culture and people. This text investigates on social spaces of India to reply this question that “in which principles and factors the meaning of social space, Indian cities are common with the current theories or have differences?” In this research having done by observation and library study, lots of discrepancies have been detected in physical conditions and life flow; differences which have made great gap between Indian social spaces and modern types at the first glance. It seems that the meaning and the forming factors of social space in Indian cities differs from descriptions and identified factors in the theoretical foundations. Thus, the equal factors cannot be recommended for social spaces shaping around the world. For finding the answer of this research, field studies have been done in the variety of type, function and physics from religious spaces to business ones and from old to new textures. These spaces are separated into two categories as Indian organic space (mostly old & religious) and the modern planned parts. In modern texture the properties of social spaces were similar to known efficient factors; but a specific definition for social space in India was searched for other parts. Totally, eighteen social spaces in 8 cities were recognized by field study and observation and their specifications were analyzed. Finally after reviewing principles and minimum factors advised for forming such spaces (Security, continuity with city and pedestrian movement), it was found that Indian social spaces influenced by general level of life in this country are matched with primary type of life style (essential activities) known in the world theories. Therefore, the reason of difference seen at first, is the distance between life and physics of Indian and western modern spaces.