دیدگاه کلاسیک و ارگانیک در مقبره سازی اسلامی هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد معماری منظر

چکیده

ورود اسام به هند از پل ایران، عناصر معماری جدیدی را نیز به معماری هند افزوده است؛ از جمله باغ ایرانی. به تبع تفاوت در نحوه ورود اسام به هند، خواه از طریق فتوحات امرای مسلمان خواه بزرگان تصوف، معماری مقابر اسامی آن دارای دو نوع متفاوت است. مقابر طبقة حاکم مسلمان در گونة باغ  مزار ساخته شده که متأثر از سنت با غسازی ایرانی، نمادِ گونة کلاسیک مقبر هسازی اسامی هند است. این مقابر به صورت عناصری شاخص )یادمانی( و جدا از بافت شهری ساخته شد هاند. از دیگر سو مقابر مشایخ و بزرگان تصوف به صورت بلافصل از کاربر یهای شهری مانند بازار، همساز و همنوا با بافت شهری ساخته شد هاند و گونة ارگانیک مقبر هسازی اسامی هند را شکل م یدهند. آنچه در این نوع از مقابر بیشتر به چشم م یآید، نه جنب ههای فرمال معماری، بلکه آیی نها و رسوم زایران مشتاق است. شاخ صترین وجه معماری این نوع از مقابر، باؤل یها هستند که عموماً در مجاورت مقابر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic and Classic View in India’s Islamic Tombs Building

نویسنده [English]

  • Reza Kasravi
M.A in Architecture
چکیده [English]

Arrival of Islam in India through Iran has also added new architectural elements to Indian architecture, including a Persian garden. Architecture of Islamic shrines has two different types of tombs because of the difference in the arrival of Islam in India, either through conquest of Muslim rulers or leaders of Sufism. Muslim ruling class tombs have built in form of gardentombs, symbolizing the classic version of India tomb building inspired by Persian garden making tradition. These tombs have built in forms of memorial elements and separated from the urban texture. On the other hand, tombs of Sufi elders have built consistent with the urban texture and they form the organic kind of India’s Islamic tombs building. Traditions and customs of eager visitors are more significant than formal aspects of architecture. Most notable aspects of this type of architectural monuments are Baolies located next to them.