پاره های گمگشتة ایران هنر و تمدن در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر آسیای میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ هنر

چکیده

بخش عظیمی از آسیای میانه از دیرباز جزئی از سرزمین وسیع ایران و خطة خراسان بزرگ به شمار میرفت. در این منطقة جغرافیایی  فرهنگی اقوام ایرانی و ترک با آیینها و باورهای گوناگون میزیستند که تمدن و هنری باشکوه را در دوران باستان و عصر اسلامی رقم زدهاند. با وجود مصائب بسیار که در گذر زمان به ساکنان این مرز و بوم تحمیل شد، فرهنگ آنها همچنان استوار مانده است. سلطة کمونیسم نیز گرچه فاجعهای گران بود اما نتوانست به کلی فرهنگزدایی کند؛ چنان که مردم و به ویژه پیران و میانسالان باورها و رسوم خویش را حفظ کردند و این جوامع پس از استقلال و رهایی از بند فاشیسم به سرعت در جهت احیای میراث فرهنگی  هنری خویش گام برداشتهاند. ثبات فرهنگی این سرزمین به دلیل پیشینة غنی آن است که همچون سایر بخشهای سرزمین مادری، علیرغم تحولات بسیارِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از ریشههای هویت فرهنگی تغذیه کرده و توانسته همچنان به عنوان بخشی از سرزمین فرهنگی ایران باقی بماند. این مقاله مروری بر مهمترین ویژگیهای تاریخِ فرهنگ این سرزمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lost Parts of Iran Art and Civilization in the Greater Khorasanand Transpotamia – Middle Asia

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
Ph.D in History of Art
چکیده [English]

From a long time, large segments of the middle Asia have been accounted for the vast Iranian and the greater Khorasan territories. In this geographical-cultural region, Iranian and Turk ethnics had inhabited with different rituals and beliefs where they have created magnificent civilization and art in the ancient period and the Islamic era, despite much more disastrous events in the course if time crippled by the inhabitants of the territories, their cultures have remained strongly and consistently. Even though the communist domination in the region had caused heavy plights, but it could not make them totally uncultured; so that the peoples, especially elders and adults have retained their beliefs and traditions. On the other hand, after getting independence and freeing from fascism, they have rapidly taken steps to revitalize their cultural-artistic legacies. The cultural stability in these territories implies its rich background which, like other parts of the motherland, has already fed by roots of cultural identity in spite of harsh political, social and economic transformations, and has been steadily able to survive as s segment of the Iranian cultural integrity. This study reviews the most characteristics of the territory’s history of culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • The greater Iran
  • Transpotamia
  • Art and Culture
  • Geography
  • Ritual and belief