نقوش سنگاب امامزاده شاه سید علی اصفهان با تاکید بر مفاهیم و ساختار در هنری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سنگاب ظرف بزرگ و سنگی است که در حیاط و ورودی اماکن مقدس و عمومی قرار می‌گرفت و جهت رفع تشنگی از آن استفاده می‌شد. سنگاب‌سازی در دوره صفویه به اوج رسید و ارتباط نزدیکی به تفکر شیعه و قداست آب نزد ایرانیان دارد. ظهور دولت صفوی باعث تحول در ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران شد، در این دوره جهان‌بینی سیاسی و مذهبی ایران تغییر اساسی پیدا کرد و دولت ملی بر پایه اندیشه‌های شیعی ایجاد شد که در پی آن هنر ملی- مذهبی شکل گرفت. بسیاری از نماد‌های کهن ایرانی بر پایه اندیشه جدید، مجددا مورد استفاده قرار گرفت. نقوش و تزیینات آثار عصر صفوی تحت تاثیر چنین تفکری ایجاد شدند. تحقیق پیش رو با استفاده از داده‌های گردآوری شده به صورت میدانی و کتابخانه‌ای و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی است که ضمن بیان جایگاه آب در فرهنگ ایرانی به معرفی سنگاب امام‌زاده شاه سیدعلی اصفهان می‌پردازد و سعی در بررسی نقوش آن و ریشه‌یابی این نقوش از نظر مفهوم و ساختار در هنر ایران دارد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تاکنون هیچ پژوهشی در رابطه با این سنگاب صورت نگرفته است. این سنگاب در بحث نماد شناسی دارای عالی‌ترین پیام‌های ملی و مذهبی است. ا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the motifs of Imamzadeh Shah Seyyed Ali Isfahan with emphasis on concepts and structure in Iranian art

نویسنده [English]

  • Alireza Mohammadi milasi
چکیده [English]

Sangab is a large, stone container placed in the courtyard and at the entrance to sacred and public places and used to relieve thirst. Stone-crushing peaked in the Safavid period and is closely linked to Shiite thinking and the sanctity of water among Iranians. The rise of the Safavid state changed the social and cultural structure of Iran, during which the political and religious worldview of Iran changed dramatically, and the national government was formed on the basis of Shiite ideas that formed national-religious art. Many ancient Iranian symbols were reused on the basis of new thought. The motifs and decorations of the Safavid era were inspired by such thinking. The present study is based on field and library data collection and using a descriptive-analytic method that introduces the position of water in Iranian culture and introduces the Imamzadeh Shah Seyed Ali Isfahan and tries to investigate Its motifs and their origins are in concept and structure in Iranian art. The results show that no research has been done on this squirrel so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sangab
  • motifs
  • Shia
  • Safavid
  • Iranian art