دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

10.22034/jaco.2019.194561.1094

حامد سلیمان زاده؛ مجید سرسنگی


نقش عناصر معماری بومی (ارسی و شیرسر) بر هویت‌بخشی به نمای ساختمان و منظر شهرهای شمالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jaco.2023.400983.1323

آزاده آرزه؛ مهدی فاطمی


تحلیل ویژگی‌های مضمونی و ساختاری نقاشی‌های مشهدی آقاجان لاهیجانی در بقعه آقا سید علی (متعلق محله – لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jaco.2023.396404.1314

علیرضا اکرمی حسن کیاده


گاهشناسی نسبی و کارکرد سنگ نگاره های بخش هوراند شرقی قراداغ، شمال غربی فلات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jaco.2023.393063.1308

بهرام آجورلو؛ سیده زهرا ابطحی فروشانی؛ رضا سلمانپور


بررسی تکوین جنبش تنباکوی ایران با تأکید بر نظریه مارگارت آرچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jaco.2023.366258.1269

میرداود هاشمی؛ مولود اقبالی


مقالۀ مروری

بازآفرینی بافت‌های تاریخی، با رویکرد افزایش زیست‌پذیری شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22034/jaco.2023.405597.1328

علی خاکسار؛ الهه مهدوی


مقاله پژوهشی

تأثیر بازیابی محیط در محتوا و شیوه اجرای اثر هنری (مورد تطبیقی؛ مکتب نگارگری استرآباد با مکتب تبریز 2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22034/jaco.2023.404924.1326

محمد رضا ساختمان گر؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد عارف