کلیدواژه‌ها = فرهنگ
گرگان از منظر میراث و آیین

دوره 8، شماره 28، تیر 1399، صفحه 13-22

10.22034/jaco.2020.218052.1142

ریحانه خرم رویی؛ پرتو پهلوان؛ الهه ظریف عسگری؛ سمیه صبوری؛ پریسا دانشی؛ پدرام صدفی کهنه شهری