کلیدواژه‌ها = منظر شهری
نقش عناصر معماری بومی (ارسی و شیرسر) بر هویت‌بخشی به نمای ساختمان و منظر شهرهای شمالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jaco.2023.400983.1323

آزاده آرزه؛ مهدی فاطمی


سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 8، شماره 27، فروردین 1399، صفحه 67-76

10.22034/jaco.2020.217716.1141

امین مقصودی؛ میترا سراجیان نامی؛ مهدی توکلی فریمانی؛ زهرا نظری؛ فرزانه حاج عبدالباقی؛ فاطمه متمسک؛ سیده کیمیا مجتبوی


شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم

دوره 5، شماره 16، تیر 1396، صفحه 33-40

مهدی شیبانی؛ حسین پروین؛ فهیمه فرنوش


چیستی منظر گردشگری شهری

دوره 4، شماره 13، مهر 1395، صفحه 52-59

پروانه پرچکانی