کلیدواژه‌ها = ایران
تأثیر جهانی‌شدن بر معماری مسکن شهری در ایران

دوره 9، شماره 33، مهر 1400، صفحه 21-32

10.22034/jaco.2021.287839.1198

بابک داریوش؛ فاطمه دستیار؛ مریم دستیار


استوره خورشید در هند و ایران

دوره 3، شماره 10، دی 1394، صفحه 15-21

شهره جوادی؛ علی نیکویی