نویسنده = امیر میراحمدی
عناصر تعیین‌کنندۀ مرکز شهر و تغییرات حوزۀ مرکز در شهر گرگان

دوره 8، شماره 29، مهر 1399، صفحه 13-22

10.22034/jaco.2020.218061.1143

سیده شیرین حجازی؛ یاسمین اسکویی؛ هانیه نظری؛ امیر میراحمدی؛ مهدی حیدری‌زاده شالی؛ ضیا حسین‌زاده